तथ्याङ्क पेजमा तपाईलाई स्वागत छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ (सूचनाको हक) र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्दै आमनागरीक लगायत सरोकार पक्षलाई प्रहरी सम्बन्धी तथ्याङ्क सहज र सरल ढंगबाट सम्प्रेषित गर्ने हेतुले यो प्रहरी सम्बन्धी तथ्याङ्क पेज राखिएको हो ।

अपराध सम्बन्धी तथ्याङ्क

  ज्यान सम्बन्धी

  आत्महत्या सम्बन्धी

  चोरी सम्बन्धी

  संगठित तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धी

  सामाजिक अपराध सम्बन्धी

  महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी

  विविध अपराध सम्बन्धी

त्रि-वर्षीय सुन पक्राउ विवरण
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३
परिमाण ९० कि.ग्रा. १११ कि.ग्रा. ६१.८२ कि.ग्रा.


ट्राफिक सम्बन्धी तथ्याङ्क

  यहि आ.व.को सवारी दुर्घटना तथ्याङ्क (मंसिर ३० गतेसम्म)

संलग्न सवारी साधन
महिना दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनहरु
ट्रक टेङकर बस कार, जीप भ्यान ट्याक्टर टेम्पो मो.सा. शा.स.च. अन्य जम्मा
श्रावण 183 192 432 22 30 534 36 7 1436
भाद्र 180 194 402 30 17 523 49 1 1396
असोज 139 183 372 23 18 521 30 11 1297
कार्तिक 156 146 356 37 32 474 46 9 1256
मंसिर 206 162 392 77 26 514 43 7 1427

क्षेत्र दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनहरु
ट्रक टेङकर बस कार, जीप भ्यान ट्याक्टर टेम्पो मो.सा. शा.स.च. अन्य जम्मा
उपत्यका 121 93 304 2 17 312 6 0 855
पुर्व क्षेत्र 20 30 36 34 8 91 22 0 241
मध्य क्षेत्र 29 15 17 14 1 45 7 2 130
प. क्षेत्र 21 13 24 18 0 49 5 2 132
म.प. क्षेत्र 9 7 8 6 0 8 2 3 43
सु. प. क्षेत्र 6 4 3 3 0 9 1 0 26
जम्मा 206 162 392 77 26 514 43 7 1427
सवारी दुर्घटनाको कारण
महिना दुर्घटनाको कारण दुर्घटना संख्या
चालकको लापरवाही यात्रुको गल्ती ओभरटेक तिव्र गती मा.प.से. यान्त्रिक गडबढी ओभरलोड चौपाया सडकको अवस्था मौसमको अवस्था जम्मा
श्रावण 661 35 10 117 21 21 1 2 9 1 878
भाद्र 659 26 29 79 18 20 3 3 2 1 840
असोज 587 28 16 133 17 21 3 1 9 1 816
कार्तिक 560 32 11 110 28 18 1 5 4 0 769
मंसिर 3115 158 78 551 107 105 9 14 32 3 4172

क्षेत्र दुर्घटनाको कारण दुर्घटना संख्या
चालकको लापरवाही यात्रुको गल्ती ओभरटेक तिव्र गती मा.प.से. यान्त्रिक गडबढी ओभरलोड चौपाया सडकको अवस्था मौसमको अवस्था जम्मा
उपत्यका 2210 1 14 11 66 32 2 1 5 1 2343
पू. क्षे. 347 123 26 302 28 41 3 12 2 0 884
म. क्षे. 259 10 25 56 9 7 1 1 13 0 381
प. क्षे. 179 13 12 136 4 19 3 0 8 1 375
म. प. क्षे. 58 6 1 40 0 4 0 0 3 0 112
सु. प. क्षे. 62 5 0 6 0 2 0 0 1 1 77
जम्मा 3115 158 78 551 107 105 9 14 32 3 4172

महिना मानिस
मृत्यु गम्भिर घाईते साधारण घाईते
पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा
श्रावण 116 45 13 6 180 280 102 23 15 420 500 180 42 12 734
भाद्र 124 28 5 3 160 181 43 18 11 253 509 159 46 30 744
असोज 158 41 15 5 219 246 95 31 16 388 447 202 75 55 779
कार्तिक 125 27 9 5 166 210 58 20 13 301 378 147 48 29 602
मंसिर 181 39 15 12 247 246 55 14 7 322 396 145 23 18 582

क्षेत्र मानिस
मृत्यु गम्भिर घाईते साधारण घाईते
पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा
उपत्यका 11 3 1 1 16 12 1 0 0 13 238 77 9 7 331
पुर्व क्षेत्र 42 7 2 3 54 90 22 8 4 124 98 44 4 3 149
मध्य क्षेत्र 52 10 6 1 69 47 8 2 1 58 18 10 5 3 36
प. क्षेत्र 50 14 1 3 68 62 16 2 1 81 31 13 5 5 54
म.प. क्षेत्र 16 5 2 2 25 12 6 1 1 20 5 1 0 0 6
सु. प. क्षेत्र 10 0 3 2 15 23 2 1 0 26 6 0 0 0 6
जम्मा 181 39 15 12 247 246 55 14 7 322 396 145 23 18 582
समयानुसार दुर्घटना
4172
Accidents
1180, 28.28%
1761, 42.21%
1007, 24.13%
224, 5.36%

  त्रिवर्षिय सवारी दुर्घटना तथ्याङ्क

प्रहरी संरचना सम्बन्धी तथ्याङ्क

 

ईन्टरपोल सम्बन्धी तथ्याङ्क