तथ्याङ्क पेजमा तपाईलाई स्वागत छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ (सूचनाको हक) र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्दै आमनागरीक लगायत सरोकार पक्षलाई प्रहरी सम्बन्धी तथ्याङ्क सहज र सरल ढंगबाट सम्प्रेषित गर्ने हेतुले यो प्रहरी सम्बन्धी तथ्याङ्क पेज राखिएको हो ।

अपराध सम्बन्धी तथ्याङ्क

  ज्यान सम्बन्धी

  आत्महत्या सम्बन्धी

  चोरी सम्बन्धी

  संगठित तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धी

  सामाजिक अपराध सम्बन्धी

  महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी

  विविध अपराध सम्बन्धी

त्रि-वर्षीय सुन पक्राउ विवरण
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३
परिमाण ९० कि.ग्रा. १११ कि.ग्रा. ६१.८२ कि.ग्रा.


ट्राफिक सम्बन्धी तथ्याङ्क

  आ.व.०७३/७४ को सवारी दुर्घटना तथ्याङ्क (श्रावण देखी चैत्रसम्मको)

संलग्न सवारी साधन
महिना दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनहरु
ट्रक टेङकर बस कार, जीप भ्यान ट्याक्टर टेम्पो मो.सा. शा.स.च. अन्य जम्मा
श्रावण 183 192 432 22 30 534 36 7 1436
भाद्र 180 194 402 30 17 523 49 1 1396
असोज 139 183 372 23 18 521 30 11 1297
कार्तिक 156 146 356 37 32 474 46 9 1256
मंसिर 206 162 392 77 26 514 43 7 1427
पाैष 118 135 303 77 12 470 40 9 1234
माघ 188 182 421 69 16 536 40 14 1466
फाल्गुन 206 158 416 59 15 597 56 13 1520
चैत्र 181 173 356 79 14 448 45 4 1300
जम्मा 1627 1525 3450 473 180 4617 385 75 12332

क्षेत्र दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनहरु
ट्रक टेङकर बस कार, जीप भ्यान ट्याक्टर टेम्पो मो.सा. शा.स.च. अन्य जम्मा
उपत्यका 1025 874 2769 19 89 2551 73 0 7400
पुर्व क्षेत्र 195 282 340 183 60 1078 193 28 2359
मध्य क्षेत्र 225 146 132 89 11 413 55 23 1094
प. क्षेत्र 130 135 152 97 19 400 39 6 978
म.प. क्षेत्र 37 58 37 58 1 85 12 15 303
सु. प. क्षेत्र 15 30 20 27 0 90 13 3 198
जम्मा 1627 1525 3450 473 180 4617 385 75 12332
सवारी दुर्घटनाको कारण
महिना दुर्घटनाको कारण दुर्घटना संख्या
चालकको लापरवाही यात्रुको गल्ती ओभरटेक तिव्र गती मा.प.से. यान्त्रिक गडबढी ओभरलोड चौपाया सडकको अवस्था मौसमको अवस्था जम्मा
श्रावण 661 35 10 117 21 21 1 2 9 1 878
भाद्र 659 26 29 79 18 20 3 3 2 1 840
असोज 587 28 16 133 17 21 3 1 9 1 816
कार्तिक 560 32 11 110 28 18 1 5 4 0 769
मंसिर 648 37 12 112 23 25 1 3 8 0 869
पाैष 543 37 20 92 39 21 9 5 5 0 763
माघ 658 35 19 127 34 21 4 1 5 1 905
फाल्गुन 693 43 22 136 32 27 5 4 3 0 965
चैत्र 596 32 21 115 14 18 2 3 10 2 813
जम्मा 5605 305 160 1021 226 192 21 27 55 6 7618

क्षेत्र दुर्घटनाको कारण दुर्घटना संख्या
चालकको लापरवाही यात्रुको गल्ती ओभरटेक तिव्र गती मा.प.से. यान्त्रिक गडबढी ओभरलोड चौपाया सडकको अवस्था मौसमको अवस्था जम्मा
उपत्यका 3931 3 26 23 127 38 2 6 6 1 4163
पू. क्षे. 638 209 69 519 65 86 8 15 5 0 1614
म. क्षे. 511 22 44 131 21 11 4 1 18 2 765
प. क्षे. 312 37 20 250 11 36 5 2 13 2 688
म. प. क्षे. 104 24 1 80 2 16 2 3 12 0 244
सु. प. क्षे. 109 10 0 18 0 5 0 0 1 1 144
जम्मा 5605 305 160 1021 226 192 21 27 55 6 7618

महिना मानिस
मृत्यु गम्भिर घाईते साधारण घाईते
पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा
श्रावण 116 45 13 6 180 280 102 23 15 420 500 180 42 12 734
भाद्र 124 28 5 3 160 181 43 18 11 253 509 159 46 30 744
असोज 158 41 15 5 219 246 95 31 16 388 447 202 75 55 779
कार्तिक 125 27 9 5 166 210 58 20 13 301 378 147 48 29 602
मंसिर 181 39 15 12 247 246 55 14 7 322 396 145 23 18 582
पाैष 116 45 13 6 180 280 102 23 15 420 500 180 42 12 734
माघ 150 30 13 5 198 245 90 14 12 361 474 213 39 26 752
फाल्गुन 167 27 17 12 223 316 65 38 13 432 446 146 38 23 653
चैत्र 147 27 14 12 200 226 53 24 9 312 418 128 31 19 596
जम्मा 1299 288 124 62 1773 2182 618 218 131 3149 3994 1425 381 221 6021

क्षेत्र मानिस
मृत्यु गम्भिर घाईते साधारण घाईते
पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा
उपत्यका 88 32 9 1 130 105 29 12 1 147 2018 698/td> 168 81 2965
पुर्व क्षेत्र 266 65 31 16 378 878 229 70 32 1209 1063 338 97 52 1550
मध्य क्षेत्र 407 80 42 21 550 484 132 67 45 728 451 194 72 54 771
प. क्षेत्र 307 67 23 12 409 457 150 42 30 679 278 120 32 28 458
म.प. क्षेत्र 151 34 11 9 205 141 57 14 12 224 90 57 8 3 158
सु. प. क्षेत्र 80 10 8 3 101 117 21 13 11 162 94 18 4 3 119
जम्मा 1299 288 124 62 1773 2182 618 218 131 3149 3994 1425 381 221 6021
समयानुसार दुर्घटना
7618
Accidents
2104, 27.62%
3189, 41.86%
1953, 25.63%
372, 4.88%

  त्रिवर्षिय सवारी दुर्घटना तथ्याङ्क

प्रहरी संरचना सम्बन्धी तथ्याङ्क

 

ईन्टरपोल सम्बन्धी तथ्याङ्क