प्राविधिक समुह तर्फ

 1. प्राविधिक प्रहरी उम्मेदवारहरुको सेवा बिषयको पाठ्‌यक्रम
 2. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (सिभिल ईन्जिनियरिङ समुह-जनरल उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
 3. प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सिभिल ईन्जिनियरिङ समूह, बिल्डिङ उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
 4. प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (स्यानेटरी) पदको पाठ्यक्रम
 5. प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सिभिल ईन्जिनियरिङ समुह सर्भे उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
 6. प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (संचार समुह) पदको पाठ्यक्रम
 7. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (संचार समुह) पदको पाठ्यक्रम
 8. प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (संचार समुह) पदको पाठ्यक्रम
 9. प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (कम्प्यूटर) पदको पाठ्यक्रम
 10. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (कम्प्यूटर विज्ञान) पदको पाठ्यक्रम
 11. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (कम्प्यूटर ईञ्जिनियर) पदको पाठ्यक्रम
 12. प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (कम्प्यूटर) पदको पाठ्यक्रम
 13. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (भेटेरिनरी समूह) पदको पाठ्यक्रम
 14. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (विधिविज्ञान समुह Biology उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
 15. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (विधिविज्ञान समुह Chemistry उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
 16. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (विधिविज्ञान समुह Fingerprint उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
 17. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (विधिविज्ञान समुह Physics उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
 18. प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (विधिविज्ञान समुह) पदको पाठ्यक्रम
 19. प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (अटोमोबाईल) पदको पाठ्यक्रम
 20. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (अटोमोबाईल ईन्जिनियर) पदको पाठ्यक्रम
 21. प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (अटोमोबाईल ओेभरसियर) पदको पाठ्यक्रम
 22. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (बायोमेडिकल इन्जिनियर) पदको पाठ्यक्रम
 23. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (डाइटेटिक्स) पदको पाठ्यक्रम
 24. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (रेडियोग्राफी) पदको पाठ्यक्रम
 25. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक), डेन्टिष्ट्री पदको पाठ्यक्रम
 26. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक), जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको पाठ्यक्रम
 27. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (फिजियोथेरापी टेक्नोलोजीष्ट) पदको पाठ्यक्रम
 28. प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (Dental Laboratory Technician) पदको पाठ्यक्रम
 29. प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (डाइटेटिक्स) पदको पाठ्यक्रम
 30. प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (ल्याव टेक्निसियन) पदको पाठ्यक्रम
 31. प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (फार्मेसी समुह) पदको पाठ्यक्रम
 32. प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (फिजियोथेरापी समुह) पदको पाठ्यक्रम
 33. प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (रेडियोग्राफर) पदको पाठ्यक्रम
 34. प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (स्टाफ नर्स) पदको पाठ्यक्रम
 35. प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक (चिकित्सक, एनेष्थेसियोलोजी) पदको पाठ्यक्रम
 36. प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक (चिकित्सक, नेफ्रोलोजी) पदको पाठ्यक्रम
 37. प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक (चिकित्सक, साईकियाट्रि) पदको पाठ्यक्रम