Police Uniform

Staff Nurse Summer Staff Nurse Winter Traffic Summer (1)
Traffic Summer (2) Traffic Winter (1) Traffic Winter (2)
Working Dress Winter Working Dress Summer Special Task Police Dress

 

नं. १ पोशाक नं. २ पोशाक नं. ३ पोशाक

पि-क्याप

गर्मि मौसमको सर्ट

ट्यूनिक

कलरडक्स

निलो टाई

धातुको दर्ज्यानि चिन्ह

धातुको टाँक

सिट्ठी कर्ड

आर्मब्याज

नेमप्लेट

तक्माको रिबन

टप बुट

पि-क्याप

गर्मि मौसमको सर्ट

ट्यूनिक

कलरडक्स

निलो टाई

धातुको दर्ज्यानि चिन्ह

धातुको टाँक

एग्वीलेट (Aiguillette)

आर्मब्याज

नेमप्लेट

तक्माको रिबन

टप बुट

पि-क्याप

गर्मि मौसमको सर्ट

ट्यूनिक

कलरडक्स

निलो टाई

धातुको दर्ज्यानि चिन्ह

धातुको टाँक

एग्वीलेट (Aiguillette)

आर्मब्याज

नेमप्लेट

पट्टा सहितको मान पदवी २ र अलंकार पदकहरु

टप बुट
नं. ४ पोशाक नं. ५ पोशाक नं. ६ पोशाक

पि-क्याप

सेतो सर्ट

सेरेमोनियल (सेतो कोट)

गाढा निलो रंगमा आकासे रंगको ट्याक भएको पाइन्ट

कलरडक्स

निलो टाई

ऐठेमा धातुको दर्ज्यानि चिन्ह (प्र.उ. देखिमाथि निशाना छाप)

धातुको टाँक

एग्वीलेट (Aiguillette)

पट्टा सहितको मान पदवी सबै र अलंकार पदकहरु

टप बुट

डि. एम. एस. बुटमा सेतो तुना, कालो छालाको पेटी (परेडमा सहभागी हुनेले लगाउने)

पि-क्याप

सेतो सर्ट

सेरेमोनियल (सेतो कोट)

गाढा निलो रंगमा आकासे रंगको ट्याक भएको पाइन्ट

कलरडक्स

निलो टाई

ऐठेमा धातुको दर्ज्यानि चिन्ह (प्र.उ. देखिमाथि निशाना छाप)

धातुको टाँक

एग्वीलेट (Aiguillette)

टप बुट

पि-क्याप

सेतो सर्ट

सेरेमोनियल (सेतो कोट)

गाढा निलो रंगमा आकासे रंगको ट्याक भएको पाइन्ट

कलरडक्स

निलो टाई

ऐठेमा धातुको दर्ज्यानि चिन्ह (प्र.उ. देखिमाथि निशाना छाप)

धातुको टाँक

एग्वीलेट (Aiguillette)

सोल्पाकार (मिनियचर)

टप बुट