प्रशासन विभाग (Administration Department)

Article Index

लेखा शाखा
प्रहरी कर्मचारीहरुको वर्तमान तलब स्केल

 सि.नं.  दर्जा तलबमान
तलव स्केल ग्रेड संख्या
ग्रेड दर जम्मा 
फलोवर्स (सयस समेत) १६२३० १० ५४१ २१६४०
रिक्रुट १६२३०  ० ०  १६२३०
प्र.ज. १७२३० ५७४ २१८२२
प्र.ह. १८३४० ६११ २२६१७
प्र.स.नि. २२१४० ७३८ २७३०६
प्र.ना.नि. २३५०० ७८३ २९७६४
प्र.नि. ३०५०० १०१७ ३८६३६
प्र.ना.उ. ३४२२० ११४१ ३९९२५
प्र.उ. ३६८३० १२२८ ४२९७०
१० प्र.व.उ. ४०१५० १३३८ ४५५०२
११ प्र.ना.म.नि. ४३२२० १४४१ ४७५४३
१२ प्र.अ.म.न.  ५१४२० १७१४ ५४८४८
१३ प्र.म.नि. ५१४२० १७१४ ५४८४८

अवकाश पछि प्राप्त हुने सुबिधाहरु
१.प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाएको मिति देखी प्रहरी कर्मचारीहरुले निम्नअनुसार निबृत्तिभरण पाउने छ ।
क) प्रहरी निरीक्षक देखी प्रहरी महानिरीक्षकको निमित्त :
नोकरी बर्ष X आखिरी तलव / ५०
ख) प्रहरी नायव निरीक्षक र सो भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीका निमित्त :
नोकरी बर्ष X आखिरी तलव / ४०

२. औषधी उपचार : प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीले निम्न अनुसारको औषधी उपचार वापतको रकम पाउने छ।
क) प्रहरी निरीक्षक देखी प्रहरी महानिरीक्षकको निमित्त १२ महिना बराबरको आखिरी तलव
ख) प्रहरी नायव निरीक्षकको निमित्त १८ महिना बराबरको आखिरी तलव ।
ग) प्रहरी सहायक निरीक्षक देखी मुनिका प्रहरी कर्मचारीहरुको निमित्त २१ महिना बराबरको आखिरी तलव ।
घ) सेवा अवधि २५ बर्षपुरा भएका प्रहरी कर्मचारीहरुको हकमा अर्को १० प्रतिशत थप गरी औषधी उपचार पाउने छ ।

३.संचित घर बिदाको रकम ।

४.संचित बिरामी बिदाको रकम ।

अन्य सुबिधाहरु
१) द्वन्द्वको समयमा वीरगती प्राप्त गर्ने अमर प्रहरीको लागि सुविधाहरु -
आर्थिक सहायता वापत रु. ७,५०,०००।००

आवश्यक कागजातहरु :-
(१) मृत्यु खाली पत्र ।
(२) तिनपुस्ते अभिलेख ।
(३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित वोर्डको सिफरिस पत्र ।
(४) लासजांच प्रतिवेदन ।
(५) हकवालाको नागरिताको फोटोकपी ।
(६) नाताप्रमाणित ( श्रीमतीको संख्या खुलेको )
(७) निवृत्तिभरण पट्टाको फोटोकपी ।
(८) लास जांच प्रकृति मुचुल्का ।

२) अमर प्रहरीका सन्ततीले पाउने छात्रवृत्ति :-
द्वन्दको समयमा वीरगती प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुको ३ जना सन्ततीहरुलाई प्रमाणपत्र तह १८ बर्षसम्म अध्ययन गर्न निम्न अनुसारको छात्रवृत्ति उपलव्ध प्र.प्र.का.लेखा शाखा मार्फत हूने ।
(क) प्राथमिक तहको लागि - १० हजार
(ख) निम्न माध्यमिक तहको लागि - १२ हजार
(ग) माध्यमिक तहको लागि - १४ हजार
(घ) उच्च माध्यमिक तहको लागि - १६ हजार

आवश्यक कागजातहरुः-
(क) नागरिकताको फोटोकपी
(ख) नाताप्रमाणित फोटोकपी
(ग) पेन्सन पट्टाको फोटोकपी
(घ) जन्म दर्ताको फोटोकपी
(ङ) मृत्यू खालीको प्रमाणपत्र
(च) स्कुलमा अध्ययन गरेको स्कुलको सिफारीस पत्र
(अध्ययन गरेको कक्षा र साल खुलेको हुनु पर्ने)

३) द्वण्द्व समयमा अंगभंग प्रहरी कर्मचारीहरुको लागि सुविधाः-
अंगभंग हुने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई ५ हजार देखी ५० हजार सम्म अंगभंग क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता पाउने ।

आवश्यक कागजातहरुः-
१) डिस्चार्ज पत्र ।
२) प्रहरी परिचय पत्र ।