मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो

Article Index

हालको जनशक्ति:

मानब बेचबिखन ब्युरोमा देहायअनुसारको दरवन्दी र कार्यरत जनशक्ति रहेको छ ।

शिर्षक प्र.ब.उ. प्र.उ. प्र.ना.उ. प्र.नि. प्र.ना.नि. प्र.स.नि. प्र.ह. प्र.ज. प्र.का.स. जम्मा
दरबन्दी १० १५ ११ १० १० ६३
कार्यरत ११ १० १२ २४ ७१