मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग

Article Index

क. पृष्ठभूमी:
मानवश्रोत हरेक संगठनको पहिलो र आधारभूत श्रोत हो । यस अन्तरगत मूलत: तीन वटा बिषय प्रधान रहने गरेको पाईन्छ: मानवश्रोत, वित्तीय श्रोत र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन ।
हाल नेपाल प्रहरीका २५ सय भन्दा बढी कार्यालयहरुमा जनशक्ति एवं आर्थिक प्रशासन सुचारु गर्ने, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन, बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु नियमानुसार वितरण, आवधिक रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन समेत यस विभागको प्रमुख कार्य रही आएको छ । मानवश्रोत व्यवस्थापन तर्फ यस विभागले लोकसेवा आयोगसँग सहकार्य गरी जनशक्ति छनौट प्रकृया संचालन गर्दछ । नयाँ भर्ना भई सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई आधारभूत तालिम प्रदान गरी कार्यक्षेत्रमा नयाँ पदस्थापना गरिन्छ । कार्यरत जनशक्तिलाई उन्नत तालिम प्रदान गर्ने, सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा देखि अवकाश सम्मको कार्य तथा कल्याणकारी कार्य समेत यसै विभागले सम्पन्न गर्दछ । त्यसैगरी वित्तीय प्रशासन कार्य तर्फ बार्षिक बजेट निर्माण गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, प्रहरी प्रधान कार्यालय देखि नेपाल भरका प्रहरी कार्यालयहरुमा बजेट तथा राशन व्यवस्थापन, पोशाक, हातहतियार लगायतका जिन्सी सामाग्री खरिद तथा आपूर्ति र अन्त्यमा लेखापरिक्षण गराई वेरुजु फर्छ्यौट सम्मका सम्पूर्ण दायित्वहरु वहन गर्ने जिम्मेवारी यस विभागको रहेको छ ।
प्रहरी संगठनको प्रारंभिक चरणमा मिति २०४२ साल भाद्र १५ गते प्रशासन विभागको स्थापना भएको पाईन्छ । प्रहरीको सांगठनिक संरचना विस्तारको क्रममा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०६१ साल वैशाख १७ गतेको निर्णयले मानवश्रोत विकास विभागको स्थापना समेत भएको पाईन्छ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था संघीयतामा प्रवेश गरे सँगै नेपाल प्रहरीको प्रारंभिक पुनर्संचना अनुरुप (मिति २०७५/०२/२७ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयानुसार) साविक प्रशासन विभाग समेत यसै विभाग अन्तरगत समावेश गरी हाल मानवश्रोत एवं प्रशासन विभागको रुपमा रुपान्तरण गरिएको छ ।

ख. लक्ष्य:

 • नेपाल प्रहरीलाई दिईएको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्षम जनशक्ति छनौट, तालिम प्रदान एवं वृत्ति विकासको सम्पूर्ण कार्य गर्दै अवकाश निवृतिभरण सम्मको कार्य गर्ने ।
 • मुलुकभर अवस्थित नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण कार्यालयको लागि आवश्यक आर्थिक श्रोत जस्तै; वार्षिक बजेट, लत्ताकपडा, राशन, हातहतियार तथा असभावको व्यवस्था लगायत भौतिक पूर्वाधार आदिको योजना गरी तालुक मन्त्रालयमा पेश गर्ने, निकासा लिने, वितरण गर्ने साथै आवधिक रुपमा स्थलगत अनुगमन समेत गर्ने ।

 ग. उद्देश्यहरु:

 • विभिन्न कारणले रिक्त हुन आएका दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने क्रममा नयाँ भर्ना छनौट कार्य गर्ने ।
 • वार्षिक तालिम क्यालेण्डर निर्माण गरी सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि आधारभूत तथा उन्नत तालिम सञ्चालन गर्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारीको नियमित सरुवा, बढुवा कार्यलाई सहज एवं पारदर्शी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने ।
 • स्वदेश र विदेश तालिमको पहिचान, छनौट, प्राप्ति समेत गरी उपयुक्त प्रहरी कर्मचारीलाई सो को अवसर प्रदान गर्ने ।
 • नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि उच्चतम रणनीतिहरु विकास गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने ।
 • मुलत: शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रहरी कर्मचारी र तिनका परिवार सदस्य समेत लाभान्वित हुने गरी कल्याणकारी कार्यक्रमलाई संचालन गर्ने ।
 • नेपालभरका प्रहरी कार्यालय संचालन एवं प्रहरी परिचालनका लागि आवश्यक बजेटको कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्ने ।
 • नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक प्रविधि पहिचान गर्ने, प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पोशाक, राशन, प्रहरी परिचालनमा प्रयोग गरिने हातहतियार तथा असवाव आदि खरिद, भण्डारण, वितरण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने ।
 • देशभर स्थापित प्रहरी कार्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अवस्था स्थलगत रुपमा मुल्यांकन गर्ने, नयाँ निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, गुणस्तरीय निर्माण कार्यको सुनिश्चितता गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासनलाई मीतव्ययी तथा पारदर्शी तुल्याउने साथै लेखापरिक्षण तथा वेरुजु फर्छ्यौट कार्यलाई चुस्त बनाउने ।

घ. मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग संगठनात्मक संरचना

१. वृत्ति विकास निर्देशनालय : 

नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक पर्ने  जनशक्तिको छनौटका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम निर्माण, भर्ना छनौट, वृत्ति विकास एवं व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने तालिम प्रशिक्षण लगायतको जिम्मेवारी सहित तालिम तथा भर्ना छनौटलाई  व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य अनुरुप नेपाल प्रहरीको विद्यमान संगठनात्मक स्वरुपलाई परिमार्जन गरी वृति विकास निर्देशनालयको स्थापना गरिएको छ ।

क. भर्ना छनौट महाशाखा:

नेपाल प्रहरीमा आवश्यक पर्ने प्रहरी कर्मचारीको छनौटको लागि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी भर्ना छनौटको आधार तयार पार्ने, परिक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण र आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माणको लागि नेपाल प्रहरीको नीति निर्माण तहलाई सिफारिस गर्ने लगायतका कार्यहरु भर्ना छनौट महाशाखाबाट हुँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्तिको छनौटमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

भर्ना छनौट महाशाखाको जिम्मेवारी क्षेत्र

 • नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक तथा थप गर्नुपर्ने जनशक्तिको सम्बन्धमा अन्वेषण तथा योजना विकास निर्देशनालयसंग समन्वय गरी सो को आवश्यकता पहिचान गर्ने ।
 • भर्ना छनौटको लागि सहकार्य र समन्वय गर्न आन्तरिक तथा बाह्य निकायसंग समन्वय गरी भर्ना छनौटको कानूनी प्रकृया, श्रोत र तरिकाका बारेमा स्पष्ट गर्ने गराउने ।
 • प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम समावेशीको आधारमा कम प्रतिनिधित्व भएका वर्गबाट संगठनमा प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गर्ने ।
 • संगठनमा बिभिन्न कारणबाट खाली भएको र दरवन्दी थप भएको प्रहरी जनशक्तिको लगत लिई नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको दर्जागत लगत तयार गर्ने ।
 • लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी आवश्यकतानुसारका पद र संख्याको किटानी गरी भर्ना छनौटको दरखास्त आव्हानको लागि विज्ञापन गर्ने र सोही अनुसारको सम्बन्धित पदहरुको लागि दरखास्त लिई दरखास्त पर्न आएका उमेदवारहरुको प्रारंभिक छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण र क्रमश: उत्तिर्ण हुँदै गएका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षा संचालन गर्ने र अन्तर्वार्ताको लागि आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने ।
 • छनौट प्रकृयाका सबै चरणहरु पार गरेका योग्य उमेदवारहरुको चारित्रिक पृष्ठभूमि बुझी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सफल उम्मेदवारहरुको नियुक्ति एवं पदस्थापनको लागि सिफारिस गर्ने ।

नेपाल प्रहरीको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ९ संग सम्बन्धित)

पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट बढुवाबाट
प्रहरी परिचर वा सो सरह १००%         -
प्रहरी जवान १००%         -
प्रहरी हवल्दार -  १००%
प्रहरी सहायक निरीक्षक ४०% ६०%
प्रहरी नायव निरीक्षक  - १००%
प्रहरी निरीक्षक  ६०% ४०%
प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिका सम्पूर्ण पदहरु - १००%
खण्ड समावेशी सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिशत
(क) महिला २० प्रतिशत
(ख)  आदिवासी \ जनजाती ३२ प्रतिशत
(ग) मधेसी    २८ प्रतिशत
(घ) दलित   १५ प्रतिशत
(ङ) पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत

ख. तालिम महाशाखा:
प्रहरी कर्मचारीको वृति विकास एवं व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत एवं उन्नत तालिमको योजना तर्जुमा, तालिमको पाठ्यक्रम निर्माणको लागि नेपाल प्रहरीका बिभिन्न तालिम प्रदायक निकायसंग समन्वय गरी आवश्यक तालिमको पहिचान, पाठ्यक्रम निर्माण एवं परिमार्जन, पुनरावलोकन, तालिमका लागि आवश्यक प्रशिक्षार्थीहरुको छनौट लगायत तालिमको अनुगमन गर्ने, अभिलेख राख्ने जस्ता कार्य तालिम महाशाखाले गर्दछ । त्यसका अतिरिक्त अध्ययन विदा समेतको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी यसै महाशाखाको रहेको छ । प्रहरी कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास लगायत आवश्यक पर्ने पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि बिभिन्न कुटनैतिक नियोग तथा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरी तालिमको व्यवस्थापन र प्रशिक्षार्थीहरुको मनोनयन गर्ने जस्ता कार्यहरु समेत तालिम महाशाखाबाट हुँदै आएको छ । वि.सं. २०५२ साल भदौ ८ गतेदेखि तालिम निर्देशनालयको रुपमा कार्य सञ्चालन हुँदै आएकोमा देशको संघीय संरचना संगै नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना हुँदा यसलाई तालिम महाशाखाको रुपमा वृत्ति विकास निर्देशनालयको प्रत्यक्ष मातहतमा राखिएको छ  ।

 

 अन्वेषण योजना शाखा :

 • मानबश्रोत विकास विभागसँग सम्बन्धीत कर्मचारी भर्ना, प्रशिक्षण, पदस्थापन, स्थानान्तरण, पदोन्नती तथा निवृतीभरण जस्ता विषयहरुमा  आवश्यक निती तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने ।
 • विभागको काम कारबाहिमा प्रभावकारी तथा समय सापेक्ष बनाउन सम्बन्धित विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गरी योजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने।
 • नयाँ निती निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने ।
 • विद्यमान नितीहरुमा आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्नु पर्ने भएमा सिफारीस गर्ने ।
 • प्रहरी प्रधान कार्यालय, अन्वेषण योजना निर्देशनालयसँग नीति तथा योजना निर्माणको सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने ।

प्र.प्र.का.मानवश्रोत विकास विभाग प्रशासन उप–शाखा :

 • विभागीय आवश्यकताअनुरुप विभिन्न प्रहरी कार्यालहरुमा / स्थानहरुमा अत्यावश्यक पर्ने जनशक्ति अस्थायी रुपमा अह्रनखटन तथा विशेष सिप भएका प्रहरी कर्मचारीहरुको अस्थायी रुपमा अह्रनखटन (सुरक्षा, चालक, कम्प्यूटर अपरेटर, लेखा, सोको, खेलाडी, सांस्कृतिक टोली र दरबन्दी कम भएको स्थानको व्यवस्थापन समेत ) ।
 • घाईते, विरामी तथा अशक्तको अह्रनखटन ।
 • यू.एन.मिसनबाट फर्किने प्रहरी कर्मचारीहरुको अह्रनखटन ।
 • प्रहरी कार्यालय बाहेक अन्यत्र अत्यावश्यक स्थानहरुमा प्रहरी परिचालन (किताबखाना, गृह, अख्तियार आदी ) ।
 • पुर्नवहाली तथा अदालती कारबाही पश्चातको अह्रनखटन ।


प्रशासन विभाग (Administration Department)

लेखा शाखा
प्रहरी कर्मचारीहरुको वर्तमान तलब स्केल

 सि.नं.  दर्जा तलबमान
तलव स्केल ग्रेड संख्या
ग्रेड दर जम्मा 
फलोवर्स (सयस समेत) १६२३० १० ५४१ २१६४०
रिक्रुट १६२३०  ० ०  १६२३०
प्र.ज. १७२३० ५७४ २१८२२
प्र.ह. १८३४० ६११ २२६१७
प्र.स.नि. २२१४० ७३८ २७३०६
प्र.ना.नि. २३५०० ७८३ २९७६४
प्र.नि. ३०५०० १०१७ ३८६३६
प्र.ना.उ. ३४२२० ११४१ ३९९२५
प्र.उ. ३६८३० १२२८ ४२९७०
१० प्र.व.उ. ४०१५० १३३८ ४५५०२
११ प्र.ना.म.नि. ४३२२० १४४१ ४७५४३
१२ प्र.अ.म.न.  ५१४२० १७१४ ५४८४८
१३ प्र.म.नि. ५१४२० १७१४ ५४८४८

अवकाश पछि प्राप्त हुने सुबिधाहरु
१.प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाएको मिति देखी प्रहरी कर्मचारीहरुले निम्नअनुसार निबृत्तिभरण पाउने छ ।
क) प्रहरी निरीक्षक देखी प्रहरी महानिरीक्षकको निमित्त :
नोकरी बर्ष X आखिरी तलव / ५०
ख) प्रहरी नायव निरीक्षक र सो भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीका निमित्त :
नोकरी बर्ष X आखिरी तलव / ४०

२. औषधी उपचार : प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीले निम्न अनुसारको औषधी उपचार वापतको रकम पाउने छ।
क) प्रहरी निरीक्षक देखी प्रहरी महानिरीक्षकको निमित्त १२ महिना बराबरको आखिरी तलव
ख) प्रहरी नायव निरीक्षकको निमित्त १८ महिना बराबरको आखिरी तलव ।
ग) प्रहरी सहायक निरीक्षक देखी मुनिका प्रहरी कर्मचारीहरुको निमित्त २१ महिना बराबरको आखिरी तलव ।
घ) सेवा अवधि २५ बर्षपुरा भएका प्रहरी कर्मचारीहरुको हकमा अर्को १० प्रतिशत थप गरी औषधी उपचार पाउने छ ।

३.संचित घर बिदाको रकम ।

४.संचित बिरामी बिदाको रकम ।

अन्य सुबिधाहरु
१) द्वन्द्वको समयमा वीरगती प्राप्त गर्ने अमर प्रहरीको लागि सुविधाहरु -
आर्थिक सहायता वापत रु. ७,५०,०००।००

आवश्यक कागजातहरु :-
(१) मृत्यु खाली पत्र ।
(२) तिनपुस्ते अभिलेख ।
(३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित वोर्डको सिफरिस पत्र ।
(४) लासजांच प्रतिवेदन ।
(५) हकवालाको नागरिताको फोटोकपी ।
(६) नाताप्रमाणित ( श्रीमतीको संख्या खुलेको )
(७) निवृत्तिभरण पट्टाको फोटोकपी ।
(८) लास जांच प्रकृति मुचुल्का ।

२) अमर प्रहरीका सन्ततीले पाउने छात्रवृत्ति :-
द्वन्दको समयमा वीरगती प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुको ३ जना सन्ततीहरुलाई प्रमाणपत्र तह १८ बर्षसम्म अध्ययन गर्न निम्न अनुसारको छात्रवृत्ति उपलव्ध प्र.प्र.का.लेखा शाखा मार्फत हूने ।
(क) प्राथमिक तहको लागि - १० हजार
(ख) निम्न माध्यमिक तहको लागि - १२ हजार
(ग) माध्यमिक तहको लागि - १४ हजार
(घ) उच्च माध्यमिक तहको लागि - १६ हजार

आवश्यक कागजातहरुः-
(क) नागरिकताको फोटोकपी
(ख) नाताप्रमाणित फोटोकपी
(ग) पेन्सन पट्टाको फोटोकपी
(घ) जन्म दर्ताको फोटोकपी
(ङ) मृत्यू खालीको प्रमाणपत्र
(च) स्कुलमा अध्ययन गरेको स्कुलको सिफारीस पत्र
(अध्ययन गरेको कक्षा र साल खुलेको हुनु पर्ने)

३) द्वण्द्व समयमा अंगभंग प्रहरी कर्मचारीहरुको लागि सुविधाः-
अंगभंग हुने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई ५ हजार देखी ५० हजार सम्म अंगभंग क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता पाउने ।

आवश्यक कागजातहरुः-
१) डिस्चार्ज पत्र ।
२) प्रहरी परिचय पत्र ।


 प्रहरी कल्याण कोष

१. परिचय
वहालवाला, अवकास प्राप्त र वीरगति प्राप्त प्रहरी कर्मचारीका प्रहरी परिवारको स्वाथ्य शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा अन्य विभिन्न कल्याणकारी क्षेत्रहरुमा समेत समयानुकुल सेवा अभिबृद्वि गर्दै लैजाने उद्देश्यले प्रहरी कल्याण कोष स्थापना भई संचालन हुदै आइरहेको छ । एउटा प्रहरी कर्मचारी कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा २४ सै घण्टा मुलुक र मुलुक बासीको सेवामा तल्लिन रहनु पर्ने, हर हमेसा ज्यान जोखिममा राख्नु पर्ने, घर परिवारलाई आवश्यकता अनुसार समय दिन नपाउने तथा बाल वच्चाको शिक्षा दिक्षामा समेत उचित दृष्टि पुर्याउन नभ्याउने हुनाले प्रहरी संगठनले आफ्नो संगठनका वहालवाला सदस्य,भु.पु.सदस्य तथा अमर परिवार समेतको हित एवं भलाईको लागि विभिन्न क्षेत्रहरुमा निस्वार्थ सेवा सुविधा प्रदान गरी प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोवलमा बृद्धि गराई रहेको छ भने  मुलुकमा  दैविप्रकोप वा अन्य विपत्तिको अवस्थामा पिडीतलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु समेत प्रहरी कल्याण कोषको उदेश्य रहेको छ ।

 १.१   कोषको उदेश्य:
प्रहरी संगठनका बहालवाला र सेवा निबृत्त प्रहरी कर्मचारी एवं तिनका आश्रित परिवारहरु र अमर प्रहरी परिवारका सदस्यहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र लगायत अन्य विविध कल्याणकारी क्षेत्रहरुमा समयानूकूल सेवा प्रदान गर्नु ।
    
१.२ कार्यबिधि:

 • प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १९४ बमोजिमको कार्य विधि अनुसार,
 • प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१  अनुसार,
 • प्रहरी कल्याण कोष संचालक समितिको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरु बमोजिम,
१.३ प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समिति:
           १. प्र.अ.म.नि. प्र.प्र.का.प्रशासन विभाग                                                                              अध्यक्ष
           २. मेडिकल डाईरेक्टर, प्र.अ.म.नि. नेपाल प्रहरी अस्पताल                                                  सदस्य
           ३. प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय (रा.प्र.द्धितीय श्रेणीको अधिकृत)                                                 सदस्य        
           ४. प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय (रा.प्र.द्धितीय श्रेणीको अधिकृत )                                               सदस्य        
           ५. अवकाशप्राप्त र वहालवाला प्रहरी अधिकृत मध्येबाट कोषका संरक्षक                        
                प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले मनोनित गरेका २ जना                                                             सदस्य    
           ६. अवकाशप्राप्त र वहालवाला प्रहरी हबल्दारर प्रहरी जवान मध्येबाट संरक्षक
                प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले मनोनित गरेका २ जना                                                            सदस्य
           ७. प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखा प्रमुख                                                         सदस्य सचिव                                      

२. कोषबाट सञ्चालन हुने सेवामुलक कार्यहरु र सेवा प्रवाह:-
२.१ प्रहरी अस्पताल
    प्रहरी कर्मचारीहरु तथा आश्रीत परिवारलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्य सहित काठमाण्डौ,नेपालगञ्ज र दिपायलमा संचालित नेपाल प्रहरी अस्पतालहरुबाट तपशिल बमोजिमका सेवाग्राहीहरुलाई तपशिल बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ ।

२.१.१ बहालवाला प्रहरी कर्मचारीका लागिः
वहालवाला प्रहरी आफै वा आश्रित परिवारलाई अस्पतालमा उपलब्ध OPD परामर्श सेवा तथा Pathology, Radiology, Surgical,Dialysis आदि सुविधाहरुको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । बहालवाला कुनै प्रहरी कर्मचारीको प्रहरी अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने भनि सम्बन्धित विभागको विशेषज्ञ डाक्टरबाट तोकिएको सरकारी अस्पतालमा थप परीक्षण र उपचारका लागि रेफर गरेको खण्डमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म तोकिए बमोजिम अस्पताल मार्फत सोधभर्ना हुनेछ तर विदेशमा लगि उपचार गर्नुपर्ने स्थिति भएमा भने तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नेपाल सरकारलाई लेखि पठाए पश्चात निकासा भई प्राप्त हुन आएको रकम उपलब्ध गराईनेछ ।  
  *(परिवार भन्नाले पुरुष कर्मचारीको हकमा श्रीमती, आमा, बुवा, छोरा र छोरी महिला कर्मचारीको हकमा विवाहित भए श्रीमान, सासु, ससुरा, छोरा, छोरी अविवाहित भए बुबा र आमालाई बुझ्नु पर्छ। )
२.१.२ निवृत्त प्रहरी कर्मचारी तथा अमर प्रहरी परिवारका लागि:
अमर प्रहरी परिवार र निवृत्त अवकासप्राप्त अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारलाई अस्पतालमा उपलब्ध OPD परामर्श सेवा तथा Pathology, Radiology,Surgical,Dialysis आदि सुविधाहरुको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको  छ । अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा अन्यत्रबाट भएको उपचार खर्चको सोधभर्ना गरिने छैन ।

२.१.३ अवकाशप्राप्त जेष्ठ प्रहरीहरुका लागि:
७० भन्दा बढी उमेर भएका जेष्ठ प्रहरी कर्मचारीहरुलाई वहालवाला प्रहरी कर्मचारीले पाए सरह  (अन्यत्र अस्पतालमा रेफर गरी प्राप्त हुने बाहेक) अस्पतालमा उपलब्ध सेवासुविधाहरु मात्र निशुल्क उपलब्ध गराईनेछ ।

सेवा सुविधा पाउने प्रक्रिया तथा सोको लागि आवश्यक कागजात

 • बहालवालाको पति वा पत्निको हकमा परिचय पत्र  निबृत प्रहरी कर्मचारीको लागि  पेन्सनपट्टा, नाता प्रमाणित र नागरिकताको आधारमा नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट बनाईएको औषधोपचार पुस्तिका (SICK   BOOK)
 • बहालवाला प्रहरीका आश्रित छोरा र छोरीको हकमा नाता प्रमाणित, जन्म दर्ता र निर्वृत प्रहरी तथा अमर प्रहरीका हकमा पेन्सन पट्टा, नाता प्रमाणितका आधारमा  अस्पतालबाट बनाईएको उपचार पुस्तिका (SICK BOOK)
 • उपचार सुविधा लिनका लागि प्रहरी अस्पतालमा आउँदा हरेक पटक तोकिएको दस्तुर बुझाई Sick Book दर्ता गर्नुपर्दछ ।
 • तर १० दिन भित्र पुन: उपचार सुबिधा लिनु परेमा सोहि शुल्कबाटै सुविधा हासिल हुनेछ
 • OPD  परामर्श सेवा बाहेक Pathology, Radiology, Surgical, Dialysis आदि लगायत तोकिएका अन्य सेवा सुविधाहरुका  लागि अस्पतालले तोकेको न्युनतम शुल्क बुझाएर मात्र सेवा लिन पाईने छ ।
*२१ वर्ष उमेर नाघेका सन्ततिहरुका लागि प्रहरी अस्पतालको उपचार सेवा सुबिधा प्राप्त हुने छैन ।
*पेन्सन पट्टा नभएका अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारलाई अस्पतालको उपचार सेवा सुविधा प्राप्त हुने छैन ।

२.२ शैक्षिक वृत्ति:
वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरुका प्रहरी बिद्यालयहरुमा कक्षा ६ देखि कक्षा १२ अध्ययनरत प्रहरी हवल्दार देखि कार्यालय सहयोगी कर्मचारीसम्मका सन्ततिहरुलाई उपलब्ध गराईँदै आएको शैक्षिक वृत्ति मासिक रु ३००।– का दरले शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराईनेछ ।
अमर प्रहरीका सन्ततिहरुलाई प्रहरी बिद्यालय लगायत अन्य जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययनरत रहेमा पनि शैक्षिक वृत्ति दिईनेछ । प्रहरी विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने सन्ततिका हकमा सम्बन्धित विद्यालयमा नै शैक्षिक वृत्ति रकम पठाइने छ भने अन्य विद्यालयमा अध्ययन गर्नेको हकमा “प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१”  -अनुसूचि १ बमोजिमको निवेदनको आधारमा अनुसूचि २ बमोजिमको अधिकारपत्र उपलब्ध गराई सम्बन्धित प्रदेश/जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत यो सुविधा उपलब्ध गराईनेछ । यस्तो सुविधा अनुर्तिण हुने विद्यार्थीको हकमा अुनुर्तिण भएको वर्षमा प्रदान गरिने छैन ।
शैक्षिक वृत्ति लागि आवश्यक कागजातहरु:
 • हकवालाको निवेदन ।
 • नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि (वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि)
 • सम्बन्धित विधालयमा अध्ययन गरिरहेको प्रमाणपत्र
 • पास भएको मार्कसिटको प्रतिलिपि
 • निवेदकको नागरिताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • निवृत प्रहरी कर्मचारी भए पेन्सनपट्टाको प्रतिलिपि ।
 • अमर प्रहरीका सन्ततिका हकमा मृत्यु खालिको पत्रको प्रतिलिपि ।
 • सम्बन्धित विधार्थीको २ प्रति फोटो ।

२.३ जेहन्दार छात्रवृत्ति:

नेपाल प्रहरीका सबै विद्यालयहरुमा अध्ययनरत वहालवाला जु.प्र.अ. देखि प्र.का.स. सम्मका सन्ततिहरु मध्ये सर्वोत्कृट अंक प्राप्त गर्ने जेहन्दार सन्ततिहरुलाई निम्न कोटामा मासिक रू. ५००।– दरले छात्रबृत्ति दिईनेछ । सम्बन्धित प्रहरी विद्यालयबाट जेहन्दार कोटामा छनोट भई सिफारिश गरिएका सन्ततिलाई कल्याण महाशाखाबाट १ वर्ष सम्म छात्रबृत्ति रकम उपलब्ध गराईनेछ।  (अमर तथा भु.पु.का सन्ततीलाई यो छत्रवृत्तीको व्यवस्था नभएको)

(क) जु.प्र.अ. का सन्ततिः २ जना ।
(ख) प्र.ह. देखि कार्यालय प्र.का.स. का सन्ततिः ४ जना ।

जेहेन्दार छात्रवृत्तिको लागि आवश्यक कागजातहरु
१. सम्बन्धित विधालयको सिफारिस पत्र ।
२. मार्कसिटको प्रतिलिपि ।

२.४ उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति:
हरेक वर्षको SLC परीक्षामा उच्च अंक हासिल गर्ने वहालवाला, अवकाशप्राप्त, अमर र अशक्त प्रहरीका सन्ततिहरुलाई निम्नानुसारको कोटामा उच्चशिक्षाको लागि अध्ययनकार्य जारी रहेसम्म लगातार ५ वर्षसम्म छात्रबृत्ति रकम दिईनेछ । छनोटमा परेको कुनै सन्तति कुनै कक्षामा अनुतीर्ण भएमा यो सुविधाबाट बन्चित गरिनेछ ।
वहालवाला कर्मचारीको सन्ततिको लागि (मासिक रू १,५००।–)
(क) प्र.ना.उ. र प्र.नि. का सन्तति               २ जना
(ख) जु.प्र.अ. का सन्तति                           ४ जना
(ग) प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति         १० जना
अवकाश प्राप्त प्रहरीको सन्ततिको लागि  (मासिक रू १,०००।–)
(क) प्र.नि. का सन्तति                              २ जना
(ख) जु.प्र.अ. का सन्तति                          ४ जना
(ग) प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति        ४ जना
अमर प्रहरी र अवकाश प्राप्त अशक्त प्रहरीको लागि (मासिक रु १,०००।– ) १०/१० जना  
सामुदायिक विद्यालयहरु बाट SLC मा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने वहालवाला प्रहरीका सन्ततीको लागि (मासिक रु १५००।–)
(क) जु.प्र.अ. का सन्तति                          ५ जना
(ख) प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति        १० जना
आवश्यक कागजातहरु:
१. SLC (SEE) परीक्षामा प्राप्त गरेको लब्धांक पत्र तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
२. छनौटमा परेकाहरुको हकमा कलेजमा अध्ययनरत रहरको प्रमाण ।
३. वहालवाला कर्मचारीको हकमा कार्यरत प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र
४. अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीको हकमा अभिभावकको पेन्सन पट्टा र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

२.५ उच्चशिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति:
उच्चशिक्षा प्रोत्साहन छात्रबृत्ति (शिक्षा मन्त्रालयको छात्रबृत्ति परीक्षामा छनोट भई चिकित्साशास्त्र, ईन्जिनियरीङ, नर्सिङ, Computer Science आदि विषयहरुमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत वहालवाला, अवकाशप्राप्त र अमर प्रहरीका सन्ततिलाई निम्नानुसार प्रोत्साहनस्वरुप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराईनेछ :-

वहालवाला तथा अवकास प्राप्त प्रहरीका हकमाः
(क) प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति लाई रु. १ लाख ।
(ख) जु.प्र.अ.का सन्ततिलाई रु. ७५ हजार ।
(ग) सि.प्र.अ.का सन्ततिलाइ रु. ५० हजार ।
(घ) अमर प्रहरी परिवार तथा अवकासप्राप्त अशक्त प्रहरीका हकमा जुनसुकै दर्जाका भए पनि रु. १ लाख ।
 
आवश्यक कागजातहरु:
१. शिक्षा मन्त्रालएको छात्रवृत्तिमा छनोट भएको प्रमाण कागजात ।
२. अध्ययनरत क्याम्पसको सिफारिस पत्र ।
३. वहालवाला कर्मचारीको सन्ततीको हकमा कार्यरत प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
४. अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीको हकमा पेन्सन पट्टा र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
५. नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

२.६ IPTF छात्रवृत्ति

सन १९९२ मा United Nations’ International Police Task Force (IPTF) मिसन पुरा गरी फर्केर आएका नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुबाट स्वैच्छिक रुपमा एकमुष्ट USD १३,४५०।– (ने.रू. ७,८६,८४२।५५) जम्मा गरी खडा गरिएको IPTF छात्रबृत्ति कोषको ब्याजबाट १० कक्षासम्म अध्ययन गर्नका लागि सो कोषको ब्याजले खामेसम्मको संख्यामा एक जनालाई बार्षिक रु. ६०००।–का दरले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका द्घन्द पिडित अशक्त प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी छात्रबृति प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । छनोटमा परेका सन्ततिले १० कक्षा पुरा नगरेसम्म लगातार छात्रबृत्ति रकम पाईरहने छन् तर अध्ययन कार्य बीचमै छाडेमा भने छात्रबृत्ति रकम दिईने छैन । छात्रबृत्तिका लागि छनोट गर्ने कार्य प्रहरी कल्याण महाशाखाबाट गरिनेछ ।
आवश्यक कागजातहरु:-
१. सम्बन्धित अभिभावकको निवेदन ।
२. अध्ययन गरिरहेको विधालयको सिफारिस पत्र ।
३.  निरन्तरताको लागि प्रत्येक शैक्षिक सत्र पश्चात पास भएको मार्कशिटको प्रतिलिपि ।


३. जेष्ठ प्रहरी कल्याणकोष निवृत्तिभरण
नेपाल प्रहरीमा सेवा गरी अवकाश प्राप्त गरेका पेन्सन होल्डर ७० वर्ष उमेर पूगेका पुर्व प्रहरी कर्मचारीहरुलाई (पुरुषः मासिक रु. १,०००।– र महिला मासिक रु. १,५००।– का दरले) नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको तर्फबाट कदर स्वरुप प्रहरी कल्याणकोष निवृत्तिभरण उपलव्ध गराईएको छ ।
आवश्यक कागजातहरु:-
१. “प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१” को अनूसूचि ५ बमोजिमको निवेदन ।
२. पेन्सन पट्टाको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
३. नियुक्ति पत्र /अवकास पत्र वा प्रसंसा पत्रको फोटोकपि ।
४. उमेर स्पष्ट हुने नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
५. पासपोर्ट साईजको २- प्रति फोटो ।

४. दिर्घ सेवा कदर पुरस्कार
नेपाल प्रहरीबाट अनिवार्य (उमेरको हद, सेवा अवधि, पदावधि का आधारमा) अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सेवा निवृत्त भई विदाई भएर जाने क्रममा लामो समय प्रहरी सेवामा समर्पित भएवापत कदर स्वरुप प्रशंसा पत्र सहित रु. १० हजार नगद प्रदान गरिएको छ ।
आवश्यक कागजातहरु
१. रकम माग भएको कार्यरत कार्यालयको पत्र ।
२. निवृत हुने प्रहरी कर्मचारीको कम्प्युटर कोड सहितको तिनपुस्ते अभिलेख ।

५.  प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहयोग
शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरी कारवाहीहरुमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोवल बृद्धि गराई सेवा प्रति उत्प्रेरित गराउन प्रहरी कारवाहीको क्रममा घाईते हुने तथा संगठनको छवि उच्च पार्ने खालका सहासिक कार्यगर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई आर्थिक सहयोग तथा प्रोत्साहन स्वरुष प्रति ब्यक्ति रु. १०,०००।– (दश हजार) प्रदान गरिनेछ ।
आवश्यक कागजातहरु
१. रकम उपलब्ध गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागको सिफारिस पत्र तथा पत्र साथ प्रहरी कर्मचारीबाट भएको प्रशंसनिय कामको विवरण ।
२. सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्रको फोटोकपि ।
३. सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको कम्प्युटर कोड सहितको तिनपुस्ते अभिलेख ।

६. आर्थिक सहयोग
दैवी प्रकोप तथा अन्य विपत्तिमा परेका वहालवाला, पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरु र अमर प्रहरीका परिवारहरुलाई (प्रकोपमा परि क्षति भएमा, दूर्घटनामा परी वा जटिल रोग लागि औषधी उपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा पुष्ट्याँई हुने आवश्यक प्रमाण कागजातका आधारमा) कल्याण कोषको स्वीकृत योजना  बमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल दिईनेछ। (१०,०००।- सम्म)  यो सुविधा सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहेको कल्याण कोषबाट समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ ।
आवश्यक कागजातहरु
१. बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र र अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व कर्मचारीको हकमा, पूर्व संगठनको सिफारिस पत्र वा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ।
२. औषधी उपचार वापत आर्थिक सहयोगको लागि चिकित्सकको चेकजाँच गरेको प्रमाण कागजातहरु ।
३. दैवी प्रकोप वापत पाउने सहयोगको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयले गरेको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का र सिफारिस पत्र ।
४. अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीको हकमा पेन्सन पट्टा र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत आवश्यक पर्ने ।

७. औषधि उपचार अनुदान (औषधि उपचार सुविधा)
अमर प्रहरी कर्मचारीहरुका श्रीमान वा श्रीमती, निवृत्तभरण सुविधा प्राप्त पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरु आफै वा आश्रीत श्रीमान श्रीमति मध्य कसैलाई मृगौला, क्यान्सर र मुटु सम्बन्धि रोगको उपचार गर्नु परेमा नेपाल प्रहरी अस्पतालको मेडिकल बोर्डको सिफारीसमा कुनै एकलाई एक पटककोलागि मात्र रू. १ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गरिनेछ ।  
आवश्यक कागजातहरु
१. सम्बन्धित ब्यक्तिको निवेदन ( पेन्सन पट्टाको फोटोकपि/नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको फोटोकपि र नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपि)
२. प्रहरी अस्पतालको विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जाँच भएको प्रमाण ।
३. नेपाल प्रहरी अस्पातलको मेडिकल बोर्डको निर्णय पत्र ।
४. उपचार खर्च अनुदान उपलब्ध गराई दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण माहाशाखालाई लेखिएको प्रहरी अस्पतालको सिफारिस पत्र ।

८.  कृयाकर्म खर्च अनुदान
वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीको मृत्यू भएमा निजको नजिकको हकवालालाई रू. २५,०००।– खर्च दिईने व्यवस्था रहेको छ । यो सुविधा बमोजिमको रकम कल्याण कोष वा क्षेत्रिय कल्याण कोष वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराईनेछ ।
आवश्यक कागजातहरु:-
१. हकवालाको निवेदन
२. बहालवाला कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट मुत्यु खालि गरिएको पत्र ।
३. मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र ।
४. हकवालासंग नाता प्रमाणित कागज ।
५. हकवालाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र प्रतिवेदन ।
६. पेन्सनवाला कर्मचारी भए पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि ।
७. हकवाला पत्नी नभएको अवस्था भए निजको मुत्यु दर्ता गरेको पत्र ।
८. विवाह दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि वा पत्नि हुन भनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन/गा.वि.स.को पत्र ।

९. औषधि उपचार अनुदान (विेशेष आर्थिक कल्याणकारी योजना अन्तर्गत)
वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरु बाहेक श्रीमान्/ श्रीमतिलाई असाध्य रोग लागेमा मेडिकल बोर्डको सिफारीसमा रु. १ लाख नगद अनुदान दिईनेछ ।
क्षतिपूर्ति राहत अनुदान
वहालवाला प्रहरीहरुका लागि संचालित विशेष आर्थिक कल्याणकारी योजना अन्तर्गत जुनसुकै कारणबाट बहालमा छँदै मृत्यु भएमा हकवालालाई राहत स्वरुप रु. ३ लाख नगद अनुदान दिईनेछ ।
आवश्यक कागजातहरु:-
१. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
२. प्रहरी अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जाँच भएको प्रमाण ।
३. प्रहरी अस्पतालको मेडिकल बोर्डको निर्णय पत्र
४. उपचार खर्च अनुदान उपलब्ध गराईदिन प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण महाशाखालाई लेखिएको प्रहरी अस्पतालको सिफारिस पत्र ।

१०. अन्य अनुदान
कल्याण कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरु मध्य नियमित रुपमा कल्याण महाशाखा तथा तोकिएका कार्यालयहरुबाट उपलब्ध गराईने उल्लेखित अनुदानहरु र अनुदान दिनका लागि  वार्षिक कार्यक्रममा तोकिएका कार्यक्रमहरु बाहेक कल्याण कोषबाट अन्य अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भएमा संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर मात्र निकासा गर्न सकिनेछ ।
 
११. कल्याणकारी सहूलियत (उपचार) ऋण सापटी
बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा प्रहरी कर्मचारीहरुका परिवार (आमा, बुवा, श्रीमान, श्रीमति, छोरा तथा छोरी) असाध्य रोग लागि विमारी भई औषधि उपचार गर्नुपरेमा नेपाल प्रहरी अस्पतालको सिफारिसमा दूई वर्षको लागि कल्याण महाशाखाको लेखा शाखा मार्फत रु. १ लाख ५० हजारसम्म निब्र्याजि ऋण उपलब्ध गराईनेछ । (किस्ताबन्दी तथा विशेष ऋण सापटी लिएको भए सम्पूर्ण सावा व्याज भक्तानी गरिसकेको हुनुपर्दछ ।)
आवश्यक कागजात

 • कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्र
 • “प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१” को अनुसूचि-१३ बमोजिमको प्रहरी कर्मचारीको निवेदन ।
 • नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • कर्मचारी परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि 
 • कम्प्युटर कोड सहितको तीनपुस्ते अभिलेख ।
 • विरामी र कर्मचारीको बीचको नाता प्रांणित प्रमाणपत्र(श्रीमान श्रीमतिको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र)
 • विशेष कल्याणकारी सहुलियत ऋण प्राप्त गर्नका लागि उपलब्ध गराईएको खाता सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंकले खातावालालाई दिएको खातावालाको नाम, ठेगाना, खाताको किसिम,खाता नम्बर र बैंकको विवरण समेत खुल्ने प्रमाण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि/खाता सम्बन्धमा प्रमाण स्वरुप बैंकले लेखिदिएको पत्रको सक्कल पत्र ।

१२. किस्तावन्दी सहुलियत ऋण
प्रहरी कल्याण कोषको वार्षिक कल्याणकारी योजना अनुसार वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरुलाई किस्तावन्दी सुविधामा तपशिल बमोजिमका सामानहरु स्वीकृत बजेटको सिमा भित्र रही उपलब्ध गराईनेछ ।
(क) हलुका सवारी साधन (कार, जिप)                (च) फ्रिज
(ख) मोटरसाईकल                                            (छ) सोलार
(ग) ल्यापट                                                        (ज) ईन्भर्टर
(घ) डेस्कटप कम्प्युटर                                       (झ) माईक्रोओभन
(ङ) एल.सि.डि.रू साधारण टि.भि.                     (ञ) वासिङ मेसिन

१२.१ प्रहरी कल्याण कोषबाट किस्ताबन्दीमा सामान प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक योग्यता
(क) वहालवाला प्रहरी कर्मचारी हुनुपर्दछ ।
(ख) हलुका सवारी साधन (कार/जीप) लिन चाहने इच्छुक प्रहरी अधिकृतहरुको लागि सेवा अवधि ७ वर्ष पुरा भई  २ वर्ष बाकी,जु.प्र.अ. को हकमा ७ वर्ष, प्र.नि. देखि प्र.उ. सम्म ५ वर्ष र सो भन्दा माथिको दर्जाको हकमा ३ वर्ष बाँकी भएको हुनुपर्दछ।
(ग) मोटरसाईकल, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, एल.सि.डि. । साधारण टि.भि., फ्रिज, सोलार, ईन्भर्टर, माईक्रोओभन र वासिंङ मेसिन आदि लिन ईच्छुक प्रहरी कर्मचारीहरुको हकमा सेवा अवधि सामान्यतया ५ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ (तर ल्यापटपको हकमा आधारभुत तालिमरत अधिकृत/जवानलाई समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ) ।
(घ) कल्याण कोष विशेष आर्थिक कल्याणकारी शाखावाट ऋण सापटी नलिएको हुनुपर्दछ ।
(ङ) प्रहरी कर्मचारीहरुले किस्तावन्दीमा सामान लिँदा नयाँ सामानहरुमात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
(च) कल्याणकोषवाट अन्य १ लाख भन्दा बढीको सामान किस्तामा लिएको भएमा सो सामानको किस्ता चुक्ता भईसकेको हुनुपर्दछ ।
आवश्यक कागजात:-

 • कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
 • प्रहरी कर्मचारीको निवेदन ।
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • कर्मचारी परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • कम्प्युटर कोड सहितको तीनपुस्ते अभिलेख ।

हलुका सवारी साधन तथा मोटरसाईकलको हकमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

१३. सहूलियत ऋण सापटी कार्यक्रम (विशेष कल्याणकारी योजना)

बिबरण   प्रदान गरिने सहुलियत ऋण रकम  बार्षिक ब्याजदर मासिक किस्ता रु.  अवधि 
 प्र.ना.म.नि. र सो भन्दा माथि  रु.तीन लाख  ७%  ५,९४०  ५ वर्ष
 प्र.नि. देखि प्र.व.उ. सम्म  रु.दुई लाख  ७%  ३,९६०।-  ५ वर्ष
प्र.का.स. देखि प्र.ना.नि. रु.१ लाख पचास हजार ७% २,९७०।- ५ वर्ष

१४. योगेन्द्र स्मृति साहसिक पुरस्कार
साहसिक कार्य गर्ने व्यक्तिहरुको छनोट सिफारिसमा  परेका ब्यक्तिलाई प्रहरी दिवसका दिन नगद रु. ५,५५५।– प्रमाणपत्र तथा ट्रफी प्रदान गरिनेछ ।

१५. अशक्त प्रहरीका लागि राहतका सामान वितरण
सशस्त्र मुठभेड, आतंककारी विरुद्धको कार्वाही, सवारी दुर्घटना घाईते भई वा अन्य रोग आदिबाट अशक्त भएका वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि आवश्यकता अनुसार ४ पांग्रे स्कुटर, कृत्रिम  अंगहरू  (हातगोडा, पंजा तथा औंलाहरु आदि ) र श्रवणयन्त्रहरु निःशुल्क उपलब्ध गराईएको छ ।

१६.  तालीम तथा सिप बिकास
क) सेवा निबृत्त हुन लागेका प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि सिपमूलक तालीम ।
ख) अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सहकारी संस्था सञ्चालन तालीम ।

१७. प्रहरी विद्यालय
वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरु र अमर प्रहरीका सन्ततीहरुलाई सरल र सुलभ रुपमा स्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नेपाल प्रहरीबाट निम्न स्थानमा संचालन भएका प्रहरी विद्यालयहरुबाट अत्याधिक प्रहरी कर्मचारीहरु लाभान्वित हुने ब्यवस्था मिलाईएको छ ।
निम्न:-
१. नेपाल प्रहरी बिद्यालय साँगा, काभ्रे । (केन्द्रिय)
२. नेपाल प्रहरी बिद्यालय सामाखुशी, काठमाण्डौं । (महानगरीय)
३. प्रदेश नं १ - नेपाल प्रहरी बिद्यालय धरान, सुनसरी ।
४. प्रदेश नं २- नेपाल प्रहरी बिद्यालय जिगडिया, रौतहट ।
५. प्रदेश नं ३- हाल नभएको । (प्रक्रियामा रहेको )
६. प्रदेश नं ४- नेपाल प्रहरी बिद्यालय बेलचौतारा, तनँहु ।
७. प्रदेश नं ५- नेपाल प्रहरी बिद्यालय गुलरिया, दाङ ।
८. प्रदेश नं ६- हाल नभएको । (प्रक्रियामा रहेको )
९. प्रदेश नं ७ -नेपाल प्रहरी बिद्यालय धनगढी, कैलालि ।

१८.  प्रहरी आवास भवन
बहालवाला सि.प्र.अ., जु.प्र.अ. तथा जवानहरुको लागि प्रहरी कल्याण कोषबाट निर्मित काठमाण्डौ सामाखुसी स्थित आवास सुविधा आलो-पालो सबैले समानरुपमा उपभोग गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाईएको छ ।
आवास सुबिधा उपलब्ध गराउँदा "प्रहरी आवास सुविधा प्रयोग तथा संचालन निर्देशिका, २०७०" बमोजिम सि.प्र.अ. बाट शुरु तलब स्केलको १० प्रतिशत र जु.प्र.अ. तथा जवानबाट ८ प्रतिशत दरले भाडा लिई आवास उपलब्ध गराईने व्यवस्था रहेको छ ।
आवास सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा क्राईटेरिया

 • आवास सुविधा लिन चाहने प्रहरी कर्मचारीले प्र.प्र.का.कल्याण महाशाखामा निवेदन दिई दिएको निवेदनको दर्ता क्रमानुसार यो सुविधा उपलब्ध गराईने ।
 • आवासको कोटा छुट्याईएका कार्यालयहरुका हकमा प्रहरी कर्मचारीले कार्यरत रहेको कार्यालयमा नै आवेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले कोटा अनुसार सुविधाको लागि प्र.प्र.का.कल्याण शाखामा सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ ।
 • आवास गृह सुविधा प्राप्त कर्मचारीले यो सुबिधा बढिमा २ वर्षसम्म उपभोग गर्न पाउनेछन । तर निर्देशिका विपरित अनुशासनहिन कार्य भए गरेको ठहर भएमा जुनसुकै बेला हटाउन सकिनेछ ।
 • काठमाण्डौं उपत्यका भित्र स्थाई घर भएका यु.एन. मिसन गई सकेका र एक पटक आवास सुविधा लिई सकेका प्र.क.लाई सामान्यता आवास सुविधा उपलब्ध गराईने छैन ।
 • १ वर्ष भित्र कुनै प्रकारको विभागिय कारवाही नभएको हुनु पर्नेछ ।
 • सुविधा उपभोग गर्नको लागि विवाहित भई परिवार साथै रहेको हुनु पर्नेछ ।

१९. अतिथि गृह

काठमाण्डौको,भृकुटीमण्डप र नेपालगंजको धम्बोझीमा वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरु तथा परिवारका सदस्यहरु र अमर प्रहरी परिवारहरुका लागि काम विशेषमा आवतजावत गर्दा न्यूनतम शुल्कमा केहि दिनका लागि आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ संचालन भएका अतिथि गृह निम्नानुसारको सहुलियत दरमा उपलब्ध गराईनेछ यस्तो दररेट आवस्यकता अनुसार संचालक समितिको बैठकबाट परिवर्तन गर्न सकिनेछ । यस्तो अतिथि गृहमा सामान्यतया अन्य ब्यक्तिहरुलाई बस्ने अनुमति हुनेछैन ।
क.    काठमाण्डौं स्थित अतिथि गृहको शुल्क दर:  

सि.नं. विवरण काठमाण्डौं शुल्क रु
प्र.उ. २००
प्र.ना.उ. प्र.नि १५०
प्र.ना.नि. प्र.स.नि. १००
प्र.ह. प्र.ज. प्र.का.स. ७५

ख. नेपालगंज स्थित अतिथि गृहको शुल्क दर:

 सि.नं.  विवरण  काठमाण्डौंशुल्क रु
 १  प्र.ना.उ.र सो भन्दा माथि  ११०
 २  प्र.नि.  ६०
 ३  प्र.ना.नि. प्र.स.नि.  ४०
 ४  प्र.ह. प्र.ज. प्र.का.स.  ३०

२०.कोषबाट आय अर्जनका लागि संचालित सेवामुलक कार्यहरु

२०.१ प्रहरी पेट्रोल पम्प
नेपाल प्रहरीका सवारी साधनहरु तथा प्रहरी कर्मचारीहरु र सर्व साधरणलाई सरल रुपमा ईन्धन उपलब्ध गराई सेवा पुराउने तथा कल्याणकारी कार्यक्रमहरु संचालनका लागि केहि आय आर्जन गरि टेवा पुर्याउने उद्देश्य सहित प्रहरी कल्याण कोषबाट संचालन भईरहेको प्रहरी पेट्रोल पम्पबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर अभिवृद्घि गर्न कल्याण महाशाखाको अनुगमन डेस्क मार्फत अनुगमन गर्ने, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दातहरुको विवरण लिने लगाएतका कार्यहरु गरिनेछ र सेवा सम्बन्धमा सेवाग्राही हरुको गुनासो सम्बोधनका लागि उजुरी पेटीका मार्फत उजुरी संकलन गरि गुनासो ब्यवस्थापन गरिने व्यवस्था रहेको छ।

                                              हाल संचालनरत पेट्रोल पम्पहरु

 सि.नं  बिवरण  कैफियत
 १  प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,नक्साल  
 २  प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,सामाखुसी  
 ३  प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,पथलैया  
 ४  प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,कदमाहा  
 ५  प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,भरतपुर  निर्माण प्रक्रियामा रहेका

२०.२ नेपाल प्रहरी हेल्थ क्लव
प्रहरी कल्याण कोषले काठमाण्डौ भृकुटीमण्डप स्थित प्रदर्शनी मार्गमा नेपाल प्रहरी हेल्थ क्लव सञ्चालन गरी मासिक,त्रैमासिक,अर्धवार्षिक,वार्षिक तथा द्वै-वार्षिक रुपमा क्लबकको सदस्यता लिई उपलब्ध सेवा सुवीधाहरुको उपभोग गर्न सकिनेछ भने सदस्यता नलिई पनि दैनिक शुल्क तिरि सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

 Category  Monthly  Quarterly  Bi-annual  Annual  
A. All Events Membership         Membership hour
Single 10,000 20,000 30,000 40,000 7am-10am
Couple 15,000 30,000 40,000 60,000 4pm-7pm
Family       1,00,000  
B. Gym Membership         Opening Hours
Single 5,000 10,000 15,000 20,000 7am-10am
Couple 9,000 18,000 25,000 35,000 3:30pm-7pm
Family 15,000 30,000 45,000 60,000  
C. Gym Membership         Opening Hours
Single 3,000 6,000 9,000 15,000 6am-10am
Couple 5,000 10,000 15,000 25,000 3pm-7pm
Family 9,000 18,000 25,000 35,000  
D. Sauna Membership         Opening Hours
Single 5,000 10,000 15,000 20,000 7am-11am
Couple 9,000 18,000 25,000 35,000 4pm-7pm
Family 15,000 30,000 45,000 60,000  

क. माथिको सेवा शुल्कमा छुटको व्यवस्था
•    वहालवाला तथा सेवा निवृत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई- ७५% छुट
•    परिवारका सदस्यहरुलाई-५०% छुट
 प्रहरी कर्मचारीहरुको लागि मात्र निम्न दिनहरुमा निशुल्क सेवा उपलब्ध गराईनेछ:-
आईतबार- सिनियर प्रहरी अधिकृतलाई
मंगलबार- जू.प्र.अ.लाई
विहिवार- प्र.ह.,प्र.ज., का.स. कर्मचारीहरुलाई
(ग) सर्वसाधारणका लागि छुट
•    नेपाल सरकारका वहालवाला निजामति प्र.क.का लागि- २५%
•    १० वर्ष मुनिका बालबालिका/विधार्थीका लागि-३५%
•    अपांङगहरुलाई- ३५%
•    ७० वर्ष भन्दा बढी उमेर पुगेका जेष्ठ नागरीका लागि नि:शुल्क सेवा दिईने ।

* छुट सेवा लिन चाहिने आवश्यक कागजात वहालवाला प्रहरी कर्मचारीले परिचय पत्र तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीले पेन्सनपट्टाको फोटोकपी र परिवरको हकमा पारिवारिक परिचय पत्र (नेपाल प्रहरी अस्पतालको पारिवारिक कार्ड वा नाता प्रमाणित) पेश गर्नुपर्ने छ ।

२१. प्रहरी कल्याण कोषका आम्दानीका स्रोतहरु
कल्याणकारी कार्यक्रम संचालनमा खर्च गरिने अर्थ संकलनको लागि हाल कायम रहेका स्रोत र स्रोतहरुबाट गरिने संकलन तपशिल बमोजिम  हुनेछन् ।
(क) प्रहरी कर्मचारीहरुले यू.एन. मिशनमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको रकम ।

 • UNPOL मिशनमा सहभागि हुने प्रहरी कर्मचारीहरुबाट हाल कायम रहिरहेको दररेट
 • पहिलो पटकः मासिक खर्च यू.एस.डलर ५०० कट्टी गरि बाँकी रकममा १० % हुन आउने रकम ।
 • तेस्रो पटकः मासिक खर्च यू.एस.डलर ५०० कट्टी गरि बाँकी रकममा १२ % हुन आउने रकम ।
 • चौथो र सो भन्दा बढी पटकः मासिक खर्च यू.एस.डलर ५०० कट्टी गरि बाँकी रकममा १३ % हुन आउने रकम ।
 • FPU मिशनमा सहभागि हुने प्रहरी कर्मचारीहरुबाट पाउने भत्ता रकममा १० % हुन आउने रकम ।
(ख) विशेष आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रमको लागि प्रत्येक कर्मचारीहरुबाट प्रत्येक महिना रु ५०० को दरले कट्टी गरि जम्मा हुने रकम ।
(ग) FPU मिसनहरुमा बन्दोबस्तिका सामानहरुमा लगानी गरेबापत यू.एन.बाट प्राप्त हुने शोधभर्ना  Reimbursement रकम ।
(घ) किस्ताबन्दी ऋण सहुलियतमा कार्यक्रमबाट आर्जन हुने ब्याज वापतको रकम ।
(ङ) कोषबाट संचालित पेट्रोल पम्पहरुबाट हुने बार्षिक आम्दानी ।
(च) काठमाण्डौ, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, पोखरा, स्याङजा, बुटवल, नेपालगंज आदि स्थानहरुमा रहेका पसल कवलहरुबाट    प्राप्त आम्दानी ।
(छ) काठमाण्डौ, भृकुटीमण्डप तथा नेपालगंज, धम्बोझी स्थित अतिथि गृहहरुबाट सेवा लिए बापत प्रहरी कर्मचारीहरुबाट लिईने भाडा ।
(ज) भृकुटीमण्डप स्थित नेपाल प्रहरी हेल्थ क्लवबाट हुने आम्दानी ।
(झ) नेपालगंज स्थित माछा पोखरीबाट हुने आम्दानी ।
(ञ) स्टिकर, परिचयपत्र लगाएत विविध शिर्षकबाट हुने आम्दानी ।
(ट) बिभिन्न बैंकहरुमा रहेको कोषको मौज्दात रकमको बार्षिक ब्याज आम्दानी ।

(ठ) फिल्म शुटिङकोलागि उपलब्ध गराईने निम्न सुविधाहरुबाट साविक देखिनै प्राप्त हुने गरेको सहयोग रकम ।
 सि.नं.  बिवरण  अवधी  सहयोग रकम रु.  कै.
कार्यालय भवन ग्राउण्ड १ देखि ३ घण्टा ८०००।-  
सवारी साधन प्रतिघन्टा ६०००।-  
मेसिनरी वाकिटकी प्रतिसेट प्रति प्रतिघन्टा २५००।-  
घोडा प्रति प्रतिघन्टा २५००।-  
कुकुर प्रति प्रतिघन्टा ५०००।-  
अन्य सामान (हतियार बाहेक) १ देखि ३ घण्टा १०००।- प्रति आईटम
समारोह स्थल १ घण्टा ७०००।-  
हतियार ( कर्मचारी सहित ) प्रतिघन्टा/गोटा ५०००।-  
मोटर वोर्ड प्रतिघन्टा ५०००।-  

२२. प्रहरी कल्याण कोषबाट रकम खर्च गरिने कल्याणकारी कार्यक्रमहरु
(क) शैक्षिक बृत्ति, छात्रबृति तथा पुरस्कार ।
(ख) प्रहरी स्कूल तथा अस्पतालहरुको पुर्वाधार विकासमा सहयोग ।
(ग) कल्याण कोष संचालन तथा व्यवस्थापन र पर्व उत्सव समारोहको प्रवन्ध आदिमा खर्च ।
(घ) बहालवालाका परिवार, अवकाश प्राप्त प्रहरीहरु तथा अमर प्रहरी परिवार र तिनका आश्रित परिवारहरुको उपचारका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताललाई औषधी उपचार अनुदान ।
(ङ) क्रियाकर्म खर्च अनुदान तथा आर्थिक सहयोगहरु ।
(च) FPU तथा UNPOL को रुपमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुको छनोट परीक्षा संचालन खर्च ।      
(छ) FPU तथा UNPOL संचालनमा बन्दोबस्तिका सामानहरु खरिदमा हुने खर्च ।
(ज) आवश्यकता अनुसार संचालक समितिबाट निर्णय भई प्रदान हुने अनुदान सहयोगहरु र संचालन हुने बिभिन्न कार्यहरु ।

२३.लेखा परीक्षण
प्रहरी कल्याण कोष र कोषको लगानी रहेका सबै निकायहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रहरी प्रधान कार्यालय आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाबाट गराईनेछ तर कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षणको लागि संचालक समितिबाट बोर्ड गठन गरेर पनि गराउन सकिनेछ । कोषको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । कल्याण कोषको आय व्यय प्रहरी वेवसाईट तथा संचार माध्यमबाट सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिनेछ । क्षेत्रिय कोषहरुबाट गरिएका खर्चको आन्तरिक लेखा परीक्षण समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखाबाट गरिनेछ र कोषबाट भएका खर्चहरुको अनुगमनको लागि संचालक समितिले छुट्टै टोली समेत खटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रहरी कल्याण कोष सम्बन्धी थप जानकारी लिनु परेमा निम्न फोन नं.तथा ईमेल ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला ।
प्रहरी कल्याण कोष, नक्साल ०१४४१८५२०/०१-४४११२८३ ई मेल ठेगाना This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय


आ.ले.प. शाखा

परिचय

नेपाल सरकारको श्रोतबाट नेपाल प्रहरी लाई प्राप्त भएको बजेट खर्चहरु आर्थिक ऐन नियम तथा अन्य ऐन नियमको अधिनमा रहेर खर्च गरे नगरेको तथा आर्थिक कारोवारहरुको श्रेस्ता दुरुष्त हालतमा रहे नरहेको बारेमा परिक्षण गर्ने काम आ.ले.प.शाखाले गर्ने गर्दछ । यसरी नेपाल प्रहरी अर्न्तगत बजेट संचालन गर्ने कार्यालयहरुले राजश्व,बिनियोजन,धरौटी तथा जिन्सीको आम्दानी खर्च स्पष्ट तथा यथार्थ हिसाब ऐन कानुनले निर्धारित प्रकृयागत रुपमा राखेको छ वा छैन तथा प्रचलित कानुनको पालना पूर्ण रुपले गरे नगरेको बारेमा खर्च भएका कागजातहरुको अनुगमन एवं निरीक्षण गर्ने कार्य समेत यस शाखाबाट हुंदै आएको छ । यसका अलावा यस शाखाले निम्न बमोजिमका कामहरु समेत गर्दे आएको छ ।

१.आर्थिक ऐन नियमको पूर्ण परिपालना गराउनाका लागि आर्थिक कारोवार गर्ने कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने ।
२.बेरुजुको अध्यावधिक लगत राख्ने ।
३.भएको बेरुजु फछर्यौटको लागि मातहत प्रहरी इकाईहरुलाई ताकेता गरी संकलीत प्रमाणहरु संपरिक्षण (बेरुजु फछर्यौट)को लागि म.ले.प.को कार्यालयमा लेखापढी गर्ने ।
४.म.ले.प.को विभागवाट बेरुजुको लगत कट्टा भै आए पश्चात सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई बेरुजु लगत कट्टाको जानकारी दिने ।
५.महालेखा परिक्षकज्यूको बाषिर्क प्रतिवेदनको भाग १ मा समावेश बेरुजु उपर प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलमा श्रीमान् प्र.म.नि.ज्यूले जवाफ दिनु पर्ने हुंदा उक्त जवाफ तयार गर्ने ।
६.आर्थिक वर्षसमाप्त भए पश्चात केन्द्रिय आर्थिक विवरण तयार गर्ने र म.ले.नि.का. समेतसंग भरी म.ले.प.को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयमा पठाउने ।
७.आर्थिक प्रशासनमा आवश्यक लेखापालको लागि आवश्यकता अनुसार लेखा तालिम संचालन गरि,भएका लेखापालहरुको अभिलेख राखी आवश्यकता अनुसार काज र सरुवाको सिफारिस गर्ने ।
८.गठित बेरुजु फछर्यौट समितिमा बेरुजु फछ्र्यौटको लागि लेखी पठाउने ।
९.आर्थिक ऐन नियममा देखीएका दुबिधा र काम गर्दा आईपरेका समस्या उपर म.ले.नि.का.,कर बिभाग,मुल्य अभिबृद्धि कर बिभाग र आवश्यक अन्य निकायहरु संग राय मागी परेको दुबिधा र समस्याहरुको निराकरण गर्ने ।
१०.प्रहरी आवासीय बिद्यालय तथा नेपाल प्रहरी क्लव तर्फभएको बाषिर्क आम्दानी /खर्चको लेखा परिक्षण गर्ने ।
११.आर्थिक बर्षको अन्तमा बर्षभरि भएको बिनियोजन, राजश्व, धरौटी तथा अर्थ बजेट समेतको केन्द्रीय आर्थिक बिवरण तयार गरि सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।

आ.ले.प.प्रकृया :-

१. प्रारम्भमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना पूर्ब महालेखा परीक्षकको बिभागबाट हुने अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पादन गर्नु अगाडी आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी सैद्धान्तिक गल्तीहरु लगायत अन्य बेरुजुहरु औंल्याई अपुग प्रमाण समावेश गरी म.ले.प.गराउने भएता पनि सो सम्बन्धी कार्य हाल कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सम्पदन हुंदै आएको छ ।
२.आ.व.२०६३/६४ साल सम्म बजेट संचालन गर्ने कार्यालयहरु बाट ६/६ महिनाको खर्चका श्रेष्ताहरु सकलन गरी शाखाबाट पूर्व परिक्षण समेत गरी देखीएका कमि  कमजोरीहरु तथा अपुग प्रमाणहरु समयमानै मगाई दुरुष्त हालतमा राखी लेखा परिक्षणको लागि यस शाखामा खटिई आउने महालेखा परिक्षकको कार्यालयको डोर समक्ष पेश गर्ने गरिएकोमा २०६४/६५ साल पछि महालेखा परिक्षकको डोर स्थलगतरुपमानै सम्बन्धित कार्यालयमा गई अन्तिम लेखापरिक्षण गर्ने गरेकोले अनुगमन मात्र गर्ने कार्य गरेको ।
३.आर्थिक बर्ष प्रारम्भमा साल बसाली बिनियोजित बजेट,अर्थ, बजेट,खर्च,धरौटी राख्ने र फिर्ता गर्ने प्रकृया,राजश्व अशुली गर्ने प्रकृया समेत आर्थिक ऐन नियमको परिधी भित्र रही नियम संगत ढंगले गर्न बराबर निर्देशन दिने ।

अन्तिम लेखा परिक्षण प्रकृया :-

१.नेपाल प्रहरीको बिभिन्न शिर्षकमा बिनियोजन भई एक आ.ब.को समाप्त भई सके पछि गरेका खर्चहरुको सम्पूर्ण फाँटवारीहरुलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयको स्थलगत डोर समक्ष आर्थिक ऐन नियम,कार्यबिधि एवं औचित्य समेतको आधारमा अन्तिम लेखा परिक्षण हुने गर्दछ ।
२.आ.ब.२०६३/६४ सम्म नेपाल प्रहरीको बजेट संचालन गर्ने कार्यालयहरुको बिनियोजन खर्च तथा राजश्व र धरौटी समेतको फाँटवारीहरु संकलन गर्ने र प्राप्त फाँटवारीहरु शाखामा कार्यरत दक्ष जनशक्तिबाट परिक्षण (Pre-Audit) गराई देखिएका कमी कमजोरीहरुको प्रमाण संकलन गरी फाँटवारीमा समावेश गर्ने गरि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट यस शाखामा खटी आएका डोर समक्ष प्राप्त फाँटवारी अन्तिम लेखा परिक्षणको निमित्त पेश गर्ने म.ले.प.को डोर खटि गएकोले अन्तिम लेखापरिक्षण सम्बन्धित जिल्लाहरुमा नै भएको ।
३.आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०५५ को दफा १९ बमोजिम महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अन्तिम सम्परिक्षण हुने प्रमाण सहित म.ले.प.को कार्यालयमा लेखी पठाउने ।
४.अन्तिम ले.प.मा औंल्याईएका त्रुटी,कमी कमजोरीहरु सम्बन्धित कार्यलय संग सम्पर्क गरी तत्काल प्रमाण मगाई बेरुजु फछ्यौट गर्ने ।

नेपाल प्रहरीको बेरुजु तथा बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्थाः

चालु आ.व.को बेरुजु फछर्यौटको अवस्था
कुल बेरुजु   जम्मा फछ्यौट  प्रतिशत   
     
     
आ.ब. /  चालु आ.व. सम्मको जम्मा बेरुजु
कुल बेरुजु:

४०% भन्दा बढी बेरुजु फछ्यौट गर्ने निकायहरुलाई पुरस्कृत गर्ने नेपाल सरकारको निति अनुरुप बिगत १५ बर्ष देखी प्रहरी प्रधान कार्यालय पुरस्कृत भई रहेको ।

 


भण्डार शाखा

पृष्ठभुमि तथा परिचय:
प्रहरी भन्नासाथ Uniformity(एकरुपता) भन्ने बुझिने भएको र त्यसको लागि निश्चित गरिएको लत्ताकपडा तथा हातहतियार एवं असवावबाट सुसज्जित गराउन एवं व्यवस्थित तरिकाले भण्डारण तथा वितरण गर्न केन्द्रीय भण्डारको आवश्यकता भएको हुंदा नेपाल प्रहरी संगठनको प्रहरी प्रधान कार्यालय अर्न्तगत केन्द्रीय भण्डारको स्थापना भएको हो । नेपाल प्रहरीलाई आधुनिकिकरण गर्दै लैजाने शिलशिलामा हाल भण्डार शाखा रहेको भवन २०३७ सालमा निर्माण गरि प्रयोगमा ल्याईएको हो ।
काम कर्तव्य र उपलव्ध गर्राईने सेवाहरु :-
प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाबाट खरिद गरि प्राप्त हुने निःशुल्क वितरण हने लत्ता कपडा, हात हतियार तथा असवावहरुको आम्दानी बांधी भण्डारण गर्ने र सोही शाखाको लिखित आदेश बमोजिम नेपाल अधिराज्य भरका प्रहरी कार्यालयहरुमा वितरण गर्ने , प्रहरी प्रधान कार्यालय भित्रका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई खपत अवधीको आधारमा पे-बुकमा जनाई वितरण गर्ने एवं अभिलेख राख्ने कामको साथै उपत्यका स्थित काठमाण्डौ ,ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरु र केन्द्रीय कूकूर तालिम स्कूल महाराजगन्जमा प्रहरी कार्यमा कार्यरत कुकूरहरुको लागी आवश्यक पर्ने राशन सामाग्रीको बाषिर्क खरिद बन्दोबस्त गर्ने र भण्डारको आवश्यकता के छ सो प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखामा माग गर्ने काम कर्तव्यको साथै उल्लेखित सेवाहरु छिटो छरितो र सहज रुपमा प्रदान गरिदै आएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीहरुलाई वितरण गरिने सामानहरु र खपत अवधि :-
नि:शुल्क वितरण गरिने लत्ता-कपडा र खपत अवधि यसै साथ संलग्न 'परिशिष्ट क' मा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरी कर्मचारीलाई उपलव्ध गराइने राशन र स्केल :-
राशन स्केल यसै साथ संलग्न 'परिशिष्ट 'ख' मा उल्लेख गरिएको छ । एकै प्रकृतिको सुरक्षा निकायमा कार्यरत रहेर पनि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी वलको भन्दा राशन स्केल कम भएको हुदा समान गर्न पहल भई रहेकोले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी वलको स्केल समेत समावेश गर्न उपयुक्त देखिएको हुदा साथै संलग्न छ ।

शाखाको काम कर्तव्य :-
१) प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभाग अर्न्तगत प्रबन्ध प्र.ना.म.नि.ज्यूको प्रत्यक्ष निर्देशन नियन्त्रण, रेखदेख र समन्वय मा रहि प्रचलित ऐन, नियम, नीति निर्देशन, आदेश, परिपत्रको अधिनमा रहि तोकिए वमोजिमको काम गर्ने ।
२) प्र.ब.उ.ज्यू आ.प्र. महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा गठीत वोर्ड समक्ष राखि वोर्ड बैठकवाट पारित भए वमोजिम आम्दानी तथा भण्डारण गर्ने ।
३) भण्डार मौज्दात रहेका सामान प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाको आदेश वमोजिम नेपाल राज्य भरका प्रहरी युनिटमा नि:शुल्क लत्ता कपडा तथा हात हतियार, गोली गठ्ठा एवं असवाव वितरण गर्ने ।
४) प्रहरी प्रधान कार्यालय अर्न्तर्गतका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई खपत अवधिको आधारमा पे बुक हेरी लत्ता कपडा वितरण गर्ने ।
५) उपत्यका स्थित काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रहरी कर्मचारीहरु र कुकुुरका लागि आवश्यक पर्ने वाषिर्क राशन खरिद वन्दोवस्त गर्ने ।
६) प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल भित्र कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई मासिक राशन हांजिरको आधारमा राशन कुपन वितरण तथा राशन वितरण गर्ने ।
७) काठमाण्डौ उपत्यकामा हुने आन्दोलन, चक्का जाम बन्द हडतालमा प्रहरी प्रधान कार्यालयवाट खटि जाने थप मद्धतको लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार गोली गठ्ठा एवं असवावका सामान वहालगिरीमा उपलव्ध गराउने ।
८) प्रहरी प्रधान कार्यालयवाट आयोजना हुने विभिन्न समारोह, विवाह ब्रतवन्ध आदिमा आवश्यक गर्ने सायर तथा समियाना लगाउने, वितरण गर्ने र प्रहरी कर्मचारीहरुका आफन्तको मृत्यु भएमा काज क्रियाको लागि उनी कम्बल वहाल गिरीमा उपलव्ध गराउने ।
९) महालेखा परिक्षकको बिभागबाट अन्तिम लेखा परिक्षण हुंदाको अवस्थामा माग भए बमोजिमका कागजहरु समयमानै उपलब्ध गर्राई लेखा परिक्षण गराउनरका साथै कायम भै आएको बेरुजु प्रमाण जुर्टाई सम्परिक्षण गर्राई लगत कट्टा गर्ने गरिएको छ ।
अन्य :-

 • दैनिक प्रशासन सुचारु गर्ने ।
 • कर्मचारी प्रशासन चस्त दुरुस्त गर्ने ।
 • अभिलेख व्यवस्थापन अध्यावधिक गर्ने ।
 • कार्यालय लगाएत छरिएर रहेका भण्डार कोठाहरु नियमित सरसफाई गर्ने ।
 • चौथो तथा पाचौ हप्ताको आइतबार शाखाको निरीक्षण गर्ने ।

 

रासन स्केल 'परिशिष्ट ख'
सि.नं. खाद्य सामानको बिवरण प्रतिदिन प्रति जवान स्केल 
    नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी
मन्सुली चामल मसिनो  ०.७२० ग्रा. ०.६९० ग्रा. ०.६८१ ग्रा.
दाल ०.०८० ग्रा. ०.०८० ग्रा. ०.११३.५ ग्रा.
तोरीको तेल ०.०२५ मि.लि. ०.०२० ,, ०.०१४.२ ग्रा.
घ्यू (बनस्पती / डेरी) ०.०३० ग्रा.  ०.०३० ग्रा. ०.०२८.४ ग्रा
चिनी ०.०३० ग्रा.  ०.०३० ग्रा. ०.०२८.४ ग्रा.
आयोडिन युक्त नुन  ०.०३० ग्रा. ०.०३० ग्रा. ०.०२८.४ ग्रा
दुध (कन्डेन्स) ०.०१५ ग्रा.  ०.०१५ ग्रा. ०.०१४.२ ग्रा.
चिया पत्ति ०.००२ ग्रा.  ०.००२ ग्रा. ०.०१४.२ ग्रा.
पिठो ०.०५० ग्रा.  ०.०५० ग्रा. ०.०५६.८ ग्रा.
१० हरियो तरकारी (सब्जी) ०.१५० ग्रा.  ०.१५० ग्रा. ०.१७०.३ ग्रा.
११ दाउरा १.३६० ग्रा.  १.३६० ग्रा. १.३६२ ग्रा.
१२ आलु ०.१२५ ग्रा. ०.१२५ ग्रा. ०.११३.५ ग्रा.
१३ खसिको मासु  ०.०३० ग्रा.  ०.०४५ ग्रा. ०.११३.५ ग्रा.
१४ मसला ०.०२० ग्रा.  ०.०१५ ग्रा. ०.०१४.२ ग्रा 
१५ प्याज ०.०२० ग्रा.  ०.०२० ग्रा.  
१६ दुध (गाई भैंसीको) ०.४० मि.लि.   ०.४० मि.लि. 
१७ कुखुराको मासु ०.२५ ग्रा.  ०.२५ ग्रा. 
१८ कुखुराको अण्डा (हप्ताको) ४ गोटा
१९ तरकारी गेडागुडी ०.०५० ग्रा. ०.०५० ग्रा.

 

लत्ताकपडाको विवरण
सि.न. बिवरण संख्या खपत अवधि
१  गरम मौसमको निलो टेरीकटन कमिज १ वर्ष 
गरम मौसमको निलो टेरीकटन पाईन्ट २  १ वर्ष 
क्यामो चुस्ता सेट १ वर्ष 
व्यारेट क्याप २ वर्ष 
सिठ्ठी १  १० वर्ष 
सिठ्ठी कर्ड १  ३ वर्ष
वेभ वेल्ट १  ४ वर्ष
पि.टी.गञ्जी १ जोर  १ वर्ष 
पि.टी.जुत्ता २ जोर ३ वर्ष  
१० बुट १ जोर  १० वर्ष  
११ प्रहरी कुम व्याच १ जोर ३ वर्ष
१२ एंकलेट १ जोर  १० वर्ष
१३ टोपी व्याज २ वर्ष  
१४ ऊनि होष्टाप १ जोर ५ वर्ष 
१५ म्याट्रेश १  ५ वर्ष
१६ स्लिपिङ्ग व्याग १  ५ वर्ष
१७ लाईन डोरी ५ वर्ष
१८ फरेश क्याप (अधिकृतलाई मात्र) १  १० वर्ष
१९ कालो छालाको पेटी १  १५ वर्ष
२० वर्षादी १  ५ वर्ष 
२१ झुल १  ४ वर्ष 
२२ रुकस्याक झोला (व्यागपेग) १  १० वर्ष
२३ खुकुरी १  १० वर्ष 
२४ इक्युप्मेन्ट सेट १  ४ वर्ष 
२५ ऊनि मोजा १ जोर १ वर्ष 
२६ जर्सी २ वर्ष 
२७ किट बक्स १  ३ वर्ष 

अनुसूची-८

नियम १४४ संग सम्बन्धीत

सि.न. बिवरण संख्या खपत अवधि
उनि कमिज २  ३ वर्ष 
उनि ट्राउजर १  ३ बर्ष 
क्यामो पार्क ज्याकेट १  ४ बर्ष
उनि वाल क्याप १  ४ बर्ष
उनि मोजा १ जोर १ वर्ष 
उनि जर्सी १  ३ वर्ष 
गरम पञ्जा १ जोर  २ वर्ष 
उनि अण्डरवयर २ वर्ष
उनि गञ्जि २ वर्ष
१० उनि कम्बल २ वर्ष
११ टेरिकटनको र्सट वा कमिज २ वर्ष
१२ टेरिकटनको पाईन्ट २ वर्ष  

 

प्रारम्भिक पोशाक वाहेक अन्य पोशाक (यूनिट)
सि.न. बिवरण संख्या खपत अवधि
कटन पि-क्याप २ वर्ष
पि-क्याप रातो टेलीकटनको खोल २ वर्ष
आकासे निलो रंगको टेलीकटन कमिज १ वर्ष
गाडा निलो पोलिष्टर टाई १  २ वर्ष
गाडा निलो टेलीकटन पाईन्ट २ वर्ष
अति गाडा निलो टेलीकटन पाईन्ट (जाडो मौसमको लागि) २ वर्ष
सेतो पञ्जा पातलो (जाडो मौसमको लागि) १ जोर १ वर्ष
सेतो पञ्जा बाक्लो (गर्मि मौसमको लागि) १ जोर १ वर्ष
कालो ज्याकेट (जाडो मौसमको लागि) ४ वर्ष

 

अनुसूची-११

नियम १४४ संग सम्बन्धीत

प्रहरी परिचरको लागि दिईने सामान तथा पोशाक

सि.न. विवरण संख्या खपत अवधि
डांग्री २ जोर २ वर्ष
पिटी गन्जी ४ थान ४ वर्ष
निलो कट्टु २ थान २ वर्ष
पिटी जुत्ता २ जोर २ वर्ष
उनि मोजा २ जोर २ वर्ष
गरम मोजा २ जोर २ वर्ष
उनि जर्सी १ थान ३ वर्ष
ग्राउण्ड सिट १ थान ३ वर्ष
झुल १ थान २ वर्ष
१० कम्वल २ थान ३ वर्ष
११ पानी वषार्दी १ थान ३ वर्ष
१२ थाल, मग, कचौरा १ थान २ वर्ष
१३ उनि अण्डर ट्राउजर १ थान २ वर्ष
१४ उनि अण्डर भेष्ट १ थान २ वर्ष
१५ २४ " को बाकस (टीनको) १ थान ५ वर्ष

नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ५४ संख्या २६ मिति २०६१/०६/२५ गतेको गृह मन्त्रालयको सुचना बमोजिम हेरफेर ।

 


नेपाल पुलिस क्लब

क्लवको पृष्ठभुभि र परिचय :-

 राज्य संचालनको प्रमुख संयन्त्रका रुपमा रहेको प्रहरी संगठनलाई सफलता पुर्वक संचालन गरेर मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने उद्देश्यले देशका बिभिन्न भागमा प्रहरी कार्यालय हरु स्थापना भए पश्चात प्रहरी कर्मचारीहरुको शारीरीक, मानसीक, बौद्धिक, चारित्रिक एवं चौतर्फि व्यक्तित्वको अभिबृद्धि गराउने दृष्टिगत गरी श्री ५ महेन्द्र पुलिस क्लव को नाम बाट मिति २०२३।०२।२८ मा यस क्लव स्थापना भई कार्य सम्पादन गर्दै आएकोमा २०६४ साल आश्विन १५ गतेको नेपाल सरकारको मन्त्री स्थरको निर्णय अनुसार बिधिवत रुपमा यस क्लवको नाम परिवर्तन गरी नेपाल पुलिस क्लव को नामबाट बिधिवत रुपमा नामाकरण भएको र यस क्लव आफनै स्वामित्वमा रहेको २६ रोपनि २ आना १ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलको जमिनमा आफनै भवनमा रहेको र यस क्लवको हाता भित्र ७ वटा भवन रहेको जस मध्य २ वटा भवनमा महानगरीय प्रहरी मुख्य घटना सहायता कार्यदल काठमाण्डौ रहे

 

 

को , १ वटा भवनमा केन्दीय प्रहरी परिवार महिला संघ,१ वटा भवनमा नेपाल पुलिस हेल्थ क्लव-स्वीमिङ्गपुल)रहेको,१ वटा भवनमा प्रहरी अतिथि कक्ष रहेको र बाँकी २ वटा भवनमा यस क्लव संचालन भई रहेको ।यस क्लवको पुर्व पट्टी महानगरीय प्रहरी प्रभाग सिंहदरवार १ कि.मि.को दुरीमा,पश्चिममा महानगरीय प्रहरी प्रभाग जनसेवा २.५ कि.मि.को दुरीमा,उत्तरमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय १ कि.मि.को दुरीमा ,र दक्षिणमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथ १ कि.मि.को दुरीमा रहेको यस क्लवको स्थापना पश्चात दैनिक रुपमा व्याडमिन्टन ,जिम ,एरोबिक,टेवलटेनिस,स्नुकर जस्ता खेलहरु संचालन हुनु का साथै समय समयमा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता समेत संचालन गरी अनवरत रुपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

 यस क्लव संचालन रहेको २ वटा भवन मध्ये ठुलो हल १ र जुडो-सानो) हल १ गरी २ वटा हल रहेको र स्थापना काल देखिनै हल भाडामा प्रयोग गर्दा बाहिरी र्सवसाधारण लाई र बहाल वाला प्रहरी कर्मचारी ,पुर्व प्रहरी कर्मचारी हरुको लागी भिन्दा भिन्दै दर रेट कायम गरी हल संचालन गरीएको ।

सि.न. बिवरण ठुलो हल सानो (जुडो हल) समय 
बहाल वाला प्र.क/पुर्व प्र.क. ३,५००।- ३,०००।- बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म
बिभिन्न संघ सस्था र सर्वसाधारण १२,०००।- ७,०००।- बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म

उल्लेखित दर रेटमा हल भाडा संचालन भई आएकोमा मिति २०६४।०५।१४ गते मजकुर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको PCC  Meeting को निर्णय अनुसार निम्नानसार नयाँ हल भाडा दर रेट कायम गरीएको

सि.न.  बिवरण छुट %  ठुलो हल सानो (जुडो हल)  समय
बहाल वाला प्रहरी कर्मचारी ७५% ३,७५०।- ३,०००।- बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म    
पुर्व प्रहरी कर्मचारी ५०% ७,५००।- ६,०००।- बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म
बिभिन्न संघ सस्था,र्सवसाधारण - १५,०००।- १२,०००।- बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म

यस नेपाल पुलिस क्लवमा संचालन हुने खेलकुद हरु मध्ये व्याडमिन्टन खेल र जिमको लागी र्सवसाधारणहरु ले समेत सदस्यता शुल्क बुझाई खेल्न पाउने व्यबस्था गरीएको छ ।जसमा र्सवसाधारण लाई सदस्यता बन्न यस क्लवको निर्धारित सदस्यता फारम (राज पत्रांङकीत अधिकृतको सिफारीस सहित) भरी शुल्क बुझाई बाषिर्क रुपमा सदस्यता बन्न सक्नेछन् ।जस्को सदस्यता शुल्क निम्नानुसार लाग्नेछ  ।

सि.न. बिवरण व्याडमिन्टन  जिम  समय 
बहाल वाला प्र.क/पुर्व प्र.क. ५००।- ५००।- बिहान ६-८, बेलुका ५-७
बाहृय आगन्तुक खेलाडी १,५००।- २,०००।- बिहान ६-८, बेलुका ५-७

साथै खेलाडी हरुलाई चेन्जिङ्ग रुम, समान राख्ने लकर (दराज) समेतको व्यबस्था छ  ।