मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग

Article Index

 

लेखा शाखा

  • नीति निर्माण तहमा लेखा सम्बन्धी आवश्यक सुझाव पेश गर्ने ।
  • सम्बन्धित शाखाहरुमा भुक्तानीको लागि प्राप्त फाँटवारी, भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने कागजात संलग्न भए नभएको हेरी खर्चलेख्ने ।
  • खर्च भएका रकमको सम्बन्धित कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई फरफारक लिने कार्य गर्ने ।
  • प्रहरी प्रधान कार्यालयको लेखा सम्बन्धी केन्द्रीय अभिलेख राख्ने ।
  • प्रहरी कर्मचारीको लागि आवश्यक तलव, भत्ता, राशन बितरणको लागि आवश्यक प्रकृया पूरा गरी बैंकमा दाखिला गर्ने ।
  • बेरुजु सम्बन्धी अध्ययन गरी बेरुजुको अभिलेख राख्ने तथा बेरुजु फर्छौट गर्ने ।