मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग

Article Index

भण्डार शाखा

पृष्ठभुमि तथा परिचय:
प्रहरी भन्नासाथ Uniformity(एकरुपता) भन्ने बुझिने भएको र त्यसको लागि निश्चित गरिएको लत्ताकपडा तथा हातहतियार एवं असवावबाट सुसज्जित गराउन एवं व्यवस्थित तरिकाले भण्डारण तथा वितरण गर्न केन्द्रीय भण्डारको आवश्यकता भएको हुंदा नेपाल प्रहरी संगठनको प्रहरी प्रधान कार्यालय अर्न्तगत केन्द्रीय भण्डारको स्थापना भएको हो । नेपाल प्रहरीलाई आधुनिकिकरण गर्दै लैजाने शिलशिलामा हाल भण्डार शाखा रहेको भवन २०३७ सालमा निर्माण गरि प्रयोगमा ल्याईएको हो ।
काम कर्तव्य र उपलव्ध गर्राईने सेवाहरु :-
प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाबाट खरिद गरि प्राप्त हुने निःशुल्क वितरण हने लत्ता कपडा, हात हतियार तथा असवावहरुको आम्दानी बांधी भण्डारण गर्ने र सोही शाखाको लिखित आदेश बमोजिम नेपाल अधिराज्य भरका प्रहरी कार्यालयहरुमा वितरण गर्ने , प्रहरी प्रधान कार्यालय भित्रका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई खपत अवधीको आधारमा पे-बुकमा जनाई वितरण गर्ने एवं अभिलेख राख्ने कामको साथै उपत्यका स्थित काठमाण्डौ ,ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरु र केन्द्रीय कूकूर तालिम स्कूल महाराजगन्जमा प्रहरी कार्यमा कार्यरत कुकूरहरुको लागी आवश्यक पर्ने राशन सामाग्रीको बाषिर्क खरिद बन्दोबस्त गर्ने र भण्डारको आवश्यकता के छ सो प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखामा माग गर्ने काम कर्तव्यको साथै उल्लेखित सेवाहरु छिटो छरितो र सहज रुपमा प्रदान गरिदै आएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीहरुलाई वितरण गरिने सामानहरु र खपत अवधि :-
नि:शुल्क वितरण गरिने लत्ता-कपडा र खपत अवधि यसै साथ संलग्न 'परिशिष्ट क' मा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरी कर्मचारीलाई उपलव्ध गराइने राशन र स्केल :-
राशन स्केल यसै साथ संलग्न 'परिशिष्ट 'ख' मा उल्लेख गरिएको छ । एकै प्रकृतिको सुरक्षा निकायमा कार्यरत रहेर पनि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी वलको भन्दा राशन स्केल कम भएको हुदा समान गर्न पहल भई रहेकोले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी वलको स्केल समेत समावेश गर्न उपयुक्त देखिएको हुदा साथै संलग्न छ ।

शाखाको काम कर्तव्य :-
१) प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभाग अर्न्तगत प्रबन्ध प्र.ना.म.नि.ज्यूको प्रत्यक्ष निर्देशन नियन्त्रण, रेखदेख र समन्वय मा रहि प्रचलित ऐन, नियम, नीति निर्देशन, आदेश, परिपत्रको अधिनमा रहि तोकिए वमोजिमको काम गर्ने ।
२) प्र.ब.उ.ज्यू आ.प्र. महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा गठीत वोर्ड समक्ष राखि वोर्ड बैठकवाट पारित भए वमोजिम आम्दानी तथा भण्डारण गर्ने ।
३) भण्डार मौज्दात रहेका सामान प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाको आदेश वमोजिम नेपाल राज्य भरका प्रहरी युनिटमा नि:शुल्क लत्ता कपडा तथा हात हतियार, गोली गठ्ठा एवं असवाव वितरण गर्ने ।
४) प्रहरी प्रधान कार्यालय अर्न्तर्गतका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई खपत अवधिको आधारमा पे बुक हेरी लत्ता कपडा वितरण गर्ने ।
५) उपत्यका स्थित काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रहरी कर्मचारीहरु र कुकुुरका लागि आवश्यक पर्ने वाषिर्क राशन खरिद वन्दोवस्त गर्ने ।
६) प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल भित्र कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई मासिक राशन हांजिरको आधारमा राशन कुपन वितरण तथा राशन वितरण गर्ने ।
७) काठमाण्डौ उपत्यकामा हुने आन्दोलन, चक्का जाम बन्द हडतालमा प्रहरी प्रधान कार्यालयवाट खटि जाने थप मद्धतको लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार गोली गठ्ठा एवं असवावका सामान वहालगिरीमा उपलव्ध गराउने ।
८) प्रहरी प्रधान कार्यालयवाट आयोजना हुने विभिन्न समारोह, विवाह ब्रतवन्ध आदिमा आवश्यक गर्ने सायर तथा समियाना लगाउने, वितरण गर्ने र प्रहरी कर्मचारीहरुका आफन्तको मृत्यु भएमा काज क्रियाको लागि उनी कम्बल वहाल गिरीमा उपलव्ध गराउने ।
९) महालेखा परिक्षकको बिभागबाट अन्तिम लेखा परिक्षण हुंदाको अवस्थामा माग भए बमोजिमका कागजहरु समयमानै उपलब्ध गर्राई लेखा परिक्षण गराउनरका साथै कायम भै आएको बेरुजु प्रमाण जुर्टाई सम्परिक्षण गर्राई लगत कट्टा गर्ने गरिएको छ ।
अन्य :-

  • दैनिक प्रशासन सुचारु गर्ने ।
  • कर्मचारी प्रशासन चस्त दुरुस्त गर्ने ।
  • अभिलेख व्यवस्थापन अध्यावधिक गर्ने ।
  • कार्यालय लगाएत छरिएर रहेका भण्डार कोठाहरु नियमित सरसफाई गर्ने ।
  • चौथो तथा पाचौ हप्ताको आइतबार शाखाको निरीक्षण गर्ने ।

 

रासन स्केल 'परिशिष्ट ख'
सि.नं. खाद्य सामानको बिवरण प्रतिदिन प्रति जवान स्केल 
    नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी
मन्सुली चामल मसिनो  ०.७२० ग्रा. ०.६९० ग्रा. ०.६८१ ग्रा.
दाल ०.०८० ग्रा. ०.०८० ग्रा. ०.११३.५ ग्रा.
तोरीको तेल ०.०२५ मि.लि. ०.०२० ,, ०.०१४.२ ग्रा.
घ्यू (बनस्पती / डेरी) ०.०३० ग्रा.  ०.०३० ग्रा. ०.०२८.४ ग्रा
चिनी ०.०३० ग्रा.  ०.०३० ग्रा. ०.०२८.४ ग्रा.
आयोडिन युक्त नुन  ०.०३० ग्रा. ०.०३० ग्रा. ०.०२८.४ ग्रा
दुध (कन्डेन्स) ०.०१५ ग्रा.  ०.०१५ ग्रा. ०.०१४.२ ग्रा.
चिया पत्ति ०.००२ ग्रा.  ०.००२ ग्रा. ०.०१४.२ ग्रा.
पिठो ०.०५० ग्रा.  ०.०५० ग्रा. ०.०५६.८ ग्रा.
१० हरियो तरकारी (सब्जी) ०.१५० ग्रा.  ०.१५० ग्रा. ०.१७०.३ ग्रा.
११ दाउरा १.३६० ग्रा.  १.३६० ग्रा. १.३६२ ग्रा.
१२ आलु ०.१२५ ग्रा. ०.१२५ ग्रा. ०.११३.५ ग्रा.
१३ खसिको मासु  ०.०३० ग्रा.  ०.०४५ ग्रा. ०.११३.५ ग्रा.
१४ मसला ०.०२० ग्रा.  ०.०१५ ग्रा. ०.०१४.२ ग्रा 
१५ प्याज ०.०२० ग्रा.  ०.०२० ग्रा.  
१६ दुध (गाई भैंसीको) ०.४० मि.लि.   ०.४० मि.लि. 
१७ कुखुराको मासु ०.२५ ग्रा.  ०.२५ ग्रा. 
१८ कुखुराको अण्डा (हप्ताको) ४ गोटा
१९ तरकारी गेडागुडी ०.०५० ग्रा. ०.०५० ग्रा.

 

लत्ताकपडाको विवरण
सि.न. बिवरण संख्या खपत अवधि
१  गरम मौसमको निलो टेरीकटन कमिज १ वर्ष 
गरम मौसमको निलो टेरीकटन पाईन्ट २  १ वर्ष 
क्यामो चुस्ता सेट १ वर्ष 
व्यारेट क्याप २ वर्ष 
सिठ्ठी १  १० वर्ष 
सिठ्ठी कर्ड १  ३ वर्ष
वेभ वेल्ट १  ४ वर्ष
पि.टी.गञ्जी १ जोर  १ वर्ष 
पि.टी.जुत्ता २ जोर ३ वर्ष  
१० बुट १ जोर  १० वर्ष  
११ प्रहरी कुम व्याच १ जोर ३ वर्ष
१२ एंकलेट १ जोर  १० वर्ष
१३ टोपी व्याज २ वर्ष  
१४ ऊनि होष्टाप १ जोर ५ वर्ष 
१५ म्याट्रेश १  ५ वर्ष
१६ स्लिपिङ्ग व्याग १  ५ वर्ष
१७ लाईन डोरी ५ वर्ष
१८ फरेश क्याप (अधिकृतलाई मात्र) १  १० वर्ष
१९ कालो छालाको पेटी १  १५ वर्ष
२० वर्षादी १  ५ वर्ष 
२१ झुल १  ४ वर्ष 
२२ रुकस्याक झोला (व्यागपेग) १  १० वर्ष
२३ खुकुरी १  १० वर्ष 
२४ इक्युप्मेन्ट सेट १  ४ वर्ष 
२५ ऊनि मोजा १ जोर १ वर्ष 
२६ जर्सी २ वर्ष 
२७ किट बक्स १  ३ वर्ष 

अनुसूची-८

नियम १४४ संग सम्बन्धीत

सि.न. बिवरण संख्या खपत अवधि
उनि कमिज २  ३ वर्ष 
उनि ट्राउजर १  ३ बर्ष 
क्यामो पार्क ज्याकेट १  ४ बर्ष
उनि वाल क्याप १  ४ बर्ष
उनि मोजा १ जोर १ वर्ष 
उनि जर्सी १  ३ वर्ष 
गरम पञ्जा १ जोर  २ वर्ष 
उनि अण्डरवयर २ वर्ष
उनि गञ्जि २ वर्ष
१० उनि कम्बल २ वर्ष
११ टेरिकटनको र्सट वा कमिज २ वर्ष
१२ टेरिकटनको पाईन्ट २ वर्ष  

 

प्रारम्भिक पोशाक वाहेक अन्य पोशाक (यूनिट)
सि.न. बिवरण संख्या खपत अवधि
कटन पि-क्याप २ वर्ष
पि-क्याप रातो टेलीकटनको खोल २ वर्ष
आकासे निलो रंगको टेलीकटन कमिज १ वर्ष
गाडा निलो पोलिष्टर टाई १  २ वर्ष
गाडा निलो टेलीकटन पाईन्ट २ वर्ष
अति गाडा निलो टेलीकटन पाईन्ट (जाडो मौसमको लागि) २ वर्ष
सेतो पञ्जा पातलो (जाडो मौसमको लागि) १ जोर १ वर्ष
सेतो पञ्जा बाक्लो (गर्मि मौसमको लागि) १ जोर १ वर्ष
कालो ज्याकेट (जाडो मौसमको लागि) ४ वर्ष

 

अनुसूची-११

नियम १४४ संग सम्बन्धीत

प्रहरी परिचरको लागि दिईने सामान तथा पोशाक

सि.न. विवरण संख्या खपत अवधि
डांग्री २ जोर २ वर्ष
पिटी गन्जी ४ थान ४ वर्ष
निलो कट्टु २ थान २ वर्ष
पिटी जुत्ता २ जोर २ वर्ष
उनि मोजा २ जोर २ वर्ष
गरम मोजा २ जोर २ वर्ष
उनि जर्सी १ थान ३ वर्ष
ग्राउण्ड सिट १ थान ३ वर्ष
झुल १ थान २ वर्ष
१० कम्वल २ थान ३ वर्ष
११ पानी वषार्दी १ थान ३ वर्ष
१२ थाल, मग, कचौरा १ थान २ वर्ष
१३ उनि अण्डर ट्राउजर १ थान २ वर्ष
१४ उनि अण्डर भेष्ट १ थान २ वर्ष
१५ २४ " को बाकस (टीनको) १ थान ५ वर्ष

नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ५४ संख्या २६ मिति २०६१/०६/२५ गतेको गृह मन्त्रालयको सुचना बमोजिम हेरफेर ।