Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.स.नि. दिपक सिंह बिष्ट कार्यालयबाट मैतिदेवी तर्फ जाने क्रममा २०७६-०१-२१ महानगरीय प्रहरी बृत सिंहदरबार २०७६-०२-१९  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।