Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि. सुमना ढकाल बालकुमारी देखि गोगंबु जाने क्रममा २०७७-०२-२८ प्र.प्र.का. सूचना प्रविधि निर्देशनालाय २०७७-०२-२८  
               

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।