Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.स.नि. देव सिंह भण्डारी कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७३-१२-०८ म.बा.से.नि. (अ.अ. विभाग) २०७३-१२-१०  
प्रा.प्र.ना.नि. राम बहादुर महतरा प्युठानबाट गोङ्गबु नयाँ बसपार्क आउने क्रममा २०७३-१०-२१ नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७३-१२-०७  
प्रा.प्र.ना.नि. खेम बहादुर पोख्रेल गोर्खाबाट काठमाण्डौ आउने क्रममा २०७३-११-२० नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७३-१२-०७  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी ईकाईमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।