Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.स.नि. सुजन थापा गोपीकृष्ण देखि नक्साल आउने क्रममा २०७६-०९-१५ प्र.प्र.का. प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय २०७६-१०-१०  
प्र.ना.नि. संगिता भट्ट बबरमहलबाट घर जाने क्रममा २०७६-०९-२२ नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७६-१०-०१  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।