Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.म.नि. ई. लोकेश चन्द्र सिंह कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७५-१२-२९ प्र.प्र.का. आवास तथा भौतिक परियोजना महाशाखा २०७६-०१-०३  
प्र.ना.नि. बिजया पौडेल कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७५-१२-१५ महानगरीय प्रहरी वृत्त, गौशाला २०७५-१२-२१  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।