Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.उ. पोषराज पोखरेल टंगालबाट काडाँघारी जाने क्रममा २०७४-१२-१६ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०७५-०१-११  
प्र.स.नि. सुरज खड्का कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७५-०१-०५ प्र.प्र.का. कार्य विभाग वि.व्य.म. २०७५-०१-०७  
प्र.ना.नि. सुनिता श्रेष्ठ कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७४-१२-३० महानगरीय प्रहरी कार्यालय, प्रशासन शाखा २०७५-०१-०२  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।