Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि. रविन्द्र खनिया न्युरोड देखि ठमेल जाने क्रममा २०७३-०९-०२ जि.प्र.का. झापा  २०७३-१०-०४ -
प्र.स.नि. बलबहादुर बस्नेत कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७३-०९-२० प्र.प्र.का. आ.ले.प. शाखा २०७३-०९-२३  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी ईकाईमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।