निर्देशिकाहरू

Display #
Title
फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अश्यादेश, २०७७ (मिति २०७७/०६/१२ गते राजपत्रमा प्रकाशित)
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ (मिति २०७७/०६/१२ गते राजपत्रमा प्रकाशित)
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७ (मिति २०७७/०६/१२ गते राजपत्रमा प्रकाशित)
प्रहरी नियमावली, २०७१ को आठौं संशोधन (मिति २०७७/०६/१९ मा राजपत्रमा प्रकाशित)
प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि, २०७१ (पहिलो संशोधन, २०७७)
सूचना प्रविधि सहायता समूह सञ्चालन कार्यादेश, २०७५
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ संशोधन (मिति २०७६-०१-०६ गते प्रकाशित)
Guidelines for Collection and Preservation of DNA Evidence (2074-03-05)
विधि विज्ञान सेवा हस्त पुस्तिका (Handbook of Forensic Service) (२०७४-०३-०५)
अन्तर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय कार्य दक्षता मूल्याङ्कन कार्यनिर्देशिका २०७२ (संशोधनसहित)