निर्देशिकाहरू

Display #
Title
सूचना प्रविधि सहायता समूह सञ्चालन कार्यादेश, २०७५
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ संशोधन (मिति २०७६-०१-०६ गते प्रकाशित)
Guidelines for Collection and Preservation of DNA Evidence (2074-03-05)
विधि विज्ञान सेवा हस्त पुस्तिका (Handbook of Forensic Service) (२०७४-०३-०५)
अन्तर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय कार्य दक्षता मूल्याङ्कन कार्यनिर्देशिका २०७२ (संशोधनसहित)
विपद व्यवस्थापन महाशाखा तथा मातहत एकाईहरुको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यादेश (SOP) २०७३
सावधिक जीवन बीमाकोष संचालन कार्यविधि, २०७२
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ (२०७२-०२-२६)
महानगरीय तथा क्षेत्रीय प्रहरी कल्याण कोष संचालन निर्देशिका, २०७०
अमर प्रहरी परिवार तथा अवकाश प्राप्त अशक्त प्रहरी क्षेत्रीय कोष संचालन निर्देशिका, २०७०