नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ (मिति २०७७/०६/१२ गते राजपत्रमा प्रकाशित)