निर्देशिकाहरू

Display #
Title
विपद व्यवस्थापन महाशाखा तथा मातहत एकाईहरुको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यादेश (SOP) २०७३
सावधिक जीवन बीमाकोष संचालन कार्यविधि, २०७२
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ (२०७२-०२-२६)
महानगरीय तथा क्षेत्रीय प्रहरी कल्याण कोष संचालन निर्देशिका, २०७०
अमर प्रहरी परिवार तथा अवकाश प्राप्त अशक्त प्रहरी क्षेत्रीय कोष संचालन निर्देशिका, २०७०
नेपाल प्रहरी पोलिग्राफ निर्देशिका, २०७०
प्रहरी आवास सुविधा प्रयोग तथा संचालन निर्देशिका, २०७०
सहुलियत ऋण कार्यविधि - २०७०
भ्रमण सेवा कक्ष (Travel Help Desk) कार्य सञ्चालन निर्देशिका,२०६८
नेपाल प्रहरीको काज सम्बन्धि निर्देशिका, २०६९