Tender Notice

Display #
Title
Expression of Interest (EOI) (2074-08-28)
Invitation for Bids (2074-08-12)
घोडादाना (आहारा) खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान
राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‌वानको सूचना (२०७४-०८-०४)
बिरामी रासन खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान (२०७४-०७-२७)
राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७४-०७-१६)
घोडा तथा कुकुर दाना (आहारा) को राशन खरिद बन्दोबस्त बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–१५)
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७४-०६-२६)
सवारी साधन तथा मेशीनरी आौजारहरु खरिद सम्बन्धीको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७४-०६-१०)
राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७४-०६-०९)