Tender Notice

Display #
Title
राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७३-१२-२९)
धरौटी बापतको रकम लिन आउने सम्बन्धिको सूचना (२०७३-१२-२२)
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७३-१०-१७)
राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७३-१०-१४)
राशन खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (२०७३-१०-१२)
Invitation for Sealed Bids (2073-09-25)
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७३-०९-१८)
राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७३-०९-१८)
FPU Sudan तथा Haiti को लागि आवश्यक Major Equipment तथा Self Sustainment सामानहरु खरिद गर्ने बारेको सूचना (२०७३-०९-१४)
बोलपत्र आह्वानको संसोधन सूचना (२०७३-०९-१२)