Tender Notice

Display #
Title
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७४-०६-२६)
सवारी साधन तथा मेशीनरी आौजारहरु खरिद सम्बन्धीको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७४-०६-१०)
राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७४-०६-०९)
राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७४-०६-०८)
मिति २०७४।०५।०८ गते स्वीकृत लत्ता कपडाहरुको स्पेशीफिकेशन
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७४-०५-०९)
शिलबन्दी राष्ट्रिय बोलपत्र आह्ववानको सूचना (२०७४-०५-०९)
चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (२०७४-०४-१८)
Notice for Enlistment (2074-04-03)
सिलवन्दी राष्ट्रिय वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७४-०३-३०)