Tender Notice

Display #
Title
राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७५-०८-२०)
Invitation for Bid (2075-08-12)
राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७५-०८-०३)
Invitation for Bids for the Supply & Delivery of Escorting Motorcycle (2075-08-03)
Invitation for Bids (2075-07-30)
शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धि सूचना (२०७५-०७-२०)
सिदा (रासन) तथा दाना खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र, बिधुतिय बोलपत्र (e-bidding) तथा दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना (२०७५-०७-१८)
विद्य‍‌ुतिय/सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७५-०६-२३)
नेपाल पुलिस हेल्थ क्लव स्थित रेष्टुरेण्ट सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (२०७५-०६-०१)
धुपी जातको सुकेको रुखको शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना (२०७५-०५-२६)