UN-Notice

Display #
Title
Global Vacancy Announcement for police planning officer P-3, P-4 & P-5 (2074-04-26)
Global Vacancy Announcement for Police Planning Officer P-4 , Police Recruitment Officer P-4 , Police Officer P-3 (2074-03-28)
Global Vacancy Announcement for UN Police Reform and Restructuring Coordinator, P-4 (2073-12-11)
Global Vacancy Announcement for Formed Police Units (FPU) Coordinator, P-3 (2073-12-09)
EASP (Electronic Application for Seconded Police) Form (2073-11-20)
शान्ती स्थापनार्थ डार्फर सुडान स्थित UNAMID का लागी Global Vacancy सम्बन्धी सूचना (२०७३-११-०६)
Global Vacancy Announcement for Community Policing Advisor, P-4 (2073-10-27)
Global Vacancy द्वारा छनौट भइ खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुको छनौट, काम कर्तव्य, अधिकार, सुविधा, सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण, सजाय तथा पुरस्कार कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका २०६९
Global Vacancy द्वारा माग भई आएका बिभिन्न पदहरुमा आवेदन दिनका लागि चाहिने आवश्यक फारामहरु (२०७३-०७-११)
Global Vacancy Announcement for DPKO (2073-06-18)