संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ सेन्ट्रल अफ्रिका स्थित MINUSCA का लागि P-4 पदमा Global Vacancy Announcement भई आएको बारे सूचना (२०७५-०९-०१)