UN-Notice

Display #
Title
Global Vacancy announcement for Central African Republic (MINUSCA) in the post of Chef of Operations, P-5 (2075-04-13)
Global vacancy announcement for Special Assistant P-3 and Logistics Planning Adviser P-4 (2075-04-09)
Global vacancy announcement for Chief Criminal Analyst (2075-03-31)
Global vacancy announcement for Police Chief of Staff, P-4
Global Vacancy Announcement for Police Planning Adviser, P-4 (2075-03-19)
शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण सुडान स्थित UNMISS का लागि D2 तथा P3 पदमा Global Vacancy Announcement भइआएको बारे सूचना (२०७५-०३-१३)
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ Mali स्थित Bamako लागि Principal Security Adviser पदमा Global Vacancy को आवह्वान ।(२०७५-०१-२१)
Global vacancy announcement for Deputy Police Commissioner, D-1 (2074-12-30)
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा सोमालिया स्थित UNSOM र माली स्थित MINUSMA को लागि Police Commissioner, D-1 तथा Regional Commander, P-4 पदहरुमा Global Vacancy मा आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७४-१२-०७)
Global vacancy announcement (2074-11-22)