UN-Notice

Display #
Title
शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण सुडान स्थित UNMISS का लागि D2 तथा P3 पदमा Global Vacancy Announcement भइआएको बारे सूचना (२०७५-०३-१३)
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ Mali स्थित Bamako लागि Principal Security Adviser पदमा Global Vacancy को आवह्वान ।(२०७५-०१-२१)
Global vacancy announcement for Deputy Police Commissioner, D-1 (2074-12-30)
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा सोमालिया स्थित UNSOM र माली स्थित MINUSMA को लागि Police Commissioner, D-1 तथा Regional Commander, P-4 पदहरुमा Global Vacancy मा आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७४-१२-०७)
Global vacancy announcement (2074-11-22)
Global vacancy announcement for Police Commissioner, D-2 (2074-10-19)
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ Brindisi, Italy को लागी Global vacancy accouncement मा आवश्यक पर्ने क्राईटेरीया सम्बन्धी सूचना (२०७४-१०-१५)
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ Brindisi, Italy को लागी Global vacancy accouncement सम्बन्धी सूचना (२०७४-१०-१५)
Global Vacancy announcement for PoC Site Coordinator, P-4 (2074-10-07)
Global Vacancy Announcement for Police Sector Commander, P-5 and Police Advisor (Strategic Policy and Planning Officer), P-4 (2074-07-19)