Space for Public Program

Nepal Police provide following items on lease to the public:

S.N. Description Duration Cost
1 Office Ground 1-3 Hours Rs. 8,000
2 Police Vehicle 1 Hour Rs. 6,000
3 Machinary Wireless Set 1 Hour Rs. 2,500
4 Horse 1 Hour Rs. 2,500
5 Dogs 1 Hour Rs. 5,000
6 Other Equipments (Except Weapons) 1-3 Hours Rs. 1,000 (Per Item)
7 Venue For Programs 1 Hour Rs. 7,000
8 Weapons (with manpower) 1 Hour / 1 Item Rs. 5,000

Note: Contact IGP Secretariat Office at Police Headquarters (Phone - 01-411210) for any of the above services.

Hall Booking:

क) सर्वसाधारणकोलागि हलको शुल्क

सि.न.

हलहरूको बिवरण

सर्वसाधारणकोलागि

शुल्क

समय

ठुलो हल(मूल हल)

१८,०००/-

बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म

(सानो)जुडो हल

१५,०००/-

बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म

जुडो हलको उत्तरपट्टि रहेको सानो(Welcome Hall) सामान्यत सर्वसाधारणका लागि उपलन्ध गराईने छैन। विशेष परिस्थितिमा प्रहरी महानिरीक्षकको अनुमतिले उक्त हल प्रदान गर्न सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा उक्त हल एक दिन प्रयोग गरे वापत ५,०००/- बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म

ख)बहालवाला प्रहरी कर्मचारी र पुर्व प्रहरी कर्मचारीहरूको लागि हलको शुल्क

सि.न.

बिवरण

छुट %

ठुलो हलको शुल्क

सानो (जुडो हल)को शुल्क

जुडो हलको उत्तरपट्टीको Welcome Hall को शुल्क

समय

बहाल वाला प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा

९०%

१,८००/-

१५,००/-

५००/-

बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म

१० वर्ष भन्दा कम सेवा गरी अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीको हकमा

१५%

१५,३००/-

१२७५०/-

४,२५०/-

बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म

११ देखी १६ वर्ष सेवा गरी अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीको हकमा

२५%

१३,५००/-

११२५०/-

३,७५०/-

बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म

१७ देखी २४ बर्ष सेवा गरी अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीको हकमा ५०% ९०००/- ७,५००/- २,५००/- बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म
  २५ देकी माथि सेवा गरी अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीको हकमा ७५% ४,५००/- ३,७५०/- १,२५०/- बिहान ६.०० बजे देखि रातको १०.०० बजे सम्म
             

Contact Nepal Police Club, Bhrikutimandap (Phone - 01-4228247) for hall booking.