प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-१०-०२)