नेपाल प्रहरीमा जनपद तथा प्राविधिक समूह तर्फ रिक्त सबै पदहरूको निर्धारित छनौट परीक्षाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगन सम्बन्धी सूचना (२०७६-१२-०६)