प्राबिधिक तर्फ विभिन्न पदहरुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४-०६-०९)