Result

Display #
Title
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–०६)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–०५)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०७–०१)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–३१)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–३०)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–२९)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको सञ्चार, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्ग र सूचना प्रविधि कम्प्यूटर उप–समूह तर्फको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–२७)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको स्वास्थ्य उप–समूह तर्फको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–२६)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारी, संगीत, कुकुर स्कुल र विधि विज्ञान उप–समूह तर्फको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–२५)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०६–२५)