Result

Display #
Title
प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (स्टाफ नर्स) पदको संशोधित रोल नम्बर अनुसार परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (२०७६-०२-२३)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फ प्र.ना.उ./प्र.नि. पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा र लिखित परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०२-१६)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फ प्र.ना.नि./प्र.स.नि. पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा र लिखित परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०२-१६)
प्राविधिक प्रहरी जवान (विभिन्न उप–समूह) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र (परीक्षा भवन) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०२-१६)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०२-१५)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको (विभिन्न उप–समूह) बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा लिखित परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०२-१३)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०१-२७)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी (खेलाडी) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०१-२७)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०१-१४)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विषेश स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०१-१४)