Result

Display #
Title
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा लिखित परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–०९–१०)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवार नियूक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०९–०५)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (२०७५-०९-०४)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा लिखित परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५/०९/०२)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पद खुल्ला प्रतियोगिताको मिति २०७५।०८।२१ गते संचालन गरिएको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिक्षण तथा शारीरिक तन्दरुस्ती परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (२०७५-०८-२१)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पद खुल्ला प्रतियोगिताको मिति २०७५।०८।२० गते संचालन गरिएको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना । (२०७५-०८-२०)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७५-०८-२०)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पद खुल्ला प्रतियोगिताको मिति २०७५।०८।१९ गते संचालन गरिएको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिक्षण तथा शारीरिक तन्दरुस्ती परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (२०७५-०८-१९)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पद खुल्ला प्रतियोगिताको मिति २०७५।०८।१८ गते संचालन गरिएको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना । (२०७५-०८-१८)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पद खुल्ला प्रतियोगिताको मिति २०७५।०८।१७ गते संचालन गरिएको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिक्षण तथा शारीरिक तन्दरुस्ती परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (२०७५-०८-१७)