Result

Display #
Title
प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–१२–२८)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–१२–२५)
प्राविधिक (संचार र कम्प्युटर) प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरुको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–१२–१५)
प्राविधिक (नेपाल प्रहरी अस्पताल, संचार, कम्प्यूटर, आ.त.भौ.प.,सवारी र विधि विज्ञान) तर्फ प्रहरी नायव निरीक्षक पदहरुको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–१२–१४)
प्राविधिक (नेपाल प्रहरी अस्पताल, संचार, कम्प्यूटर, आ.त.भौ.प., सवारी र विधि विज्ञान) तर्फका प्र.ना.नि. तथा प्र.स.नि.पदहरुको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–११–२८)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (२०७४–११–०६)
प्राविधिक तर्फ विभिन्न समूह अन्तर्गतका प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–१०–२४)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–१०–२२)
प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–१०–२२)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७४-१०-११)