प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फ रिक्त प्राविधिक प्रहरी जवान पदको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-१०-०१)